Search for European Projects

Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki
Start date: Sep 30, 2008, End date: Oct 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Projekt "Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki" je jednou z částí Memoranda o společném postupu Královéhradeckého kraje, jehož předmětem je podpora projektů modernizujících komunikace v česko-polském pohraničí. Do projektu vstupují dva čeští a dva polští partneři. Na české straně je to Královéhradecký kraj, který bude v rámci projektu rekonstruovat část komunikace II/310 od křižovatky s komunikací II/285 do křižovatky s komunikací II/309. Druhým českým partnerem je Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje p.o., která k české části projektu zpracuje projektovou dokumentaci. Na polské straně vstupuje do projektu Powiat Kłodzki, který bude rekonstruovat komunikaci č. 3296 D Kocioł - Taszów. Druhým polským partnerem je gmina Lewin Kłodzki, jíž tato komunikace prochází. S cílem zvýšení bezpečnosti bude instalovat osvětlení komunikace na trase Lasek Miejski až k hraničnímu přechodu. Na české straně hranice v současné době osvětlení není, ale je projektováno a žádost bude podána do Fondu mikroprojektů. Toto osvětlení bude napájeno z Polska. Neinvestiční částí projektu bude nejen údržba a provoz osvětlení, ale také vzájemné řešení uzavírek, možné objízdné trasy na druhé straně hranice a jejich značení. Projekt navazuje na I. etapu projektu podpořeného z Iniciativy společenství Interreg IIIA, v rámci něhož byla zrekonstruována část komunikace II/310 od křižovatky se silnicí č. II/285 vedoucí k hraničnímu přechodu.Partnerské obce spolu ještě projekt "Zlepšení stavu životního prostředí v obcích Lewin Kłodzki a Olešnice v Orlických horách". Tyto projekty se vzájemně doplňují.Zlepšení dopravní dostupnosti této oblasti je podmínkou pro další rozvoj česko-polského příhraničí. Achievements: Tento projekt společně realizovali dva čeští a dva polští partneři. Královéhradecký kraj zrekonstruoval část komunikace Olešnice v Orlických horách – Polom – Sedloňov – Úhor v celkové délce téměř 7 km. Na polské straně zrekonstruoval Powiat Kłodzki komunikaci č. 3296 D Kocioł – Taszów v celkové délce 4,5 km. S cílem zvýšení bezpečnosti bylo navíc na trase od ulice Lasek Miejski v Lewin Kłodzki až k hraničnímu přechodu v části Kocioł instalováno osvětlení komunikace pomocí 82 osvětlovacích stožárů. Neinvestiční částí projektu byla nejen údržba a provoz osvětlení, ale také společné řešení uzavírek, umožnění objízdných tras na druhé straně hranice a jejich značení. Jednotlivé aktivity realizované na české a polské straně byly kompletně propojeny, neboť rekonstruované komunikace na obou stranách hranice na sebe přímo navazují. Rekonstrukce komunikací v česko-polském příhraničí měla za následek zlepšení stavu dopravní infrastruktury a obslužnosti dané oblasti. Realizací projektu se rovněž zlepšila a zkrátila územní dostupnost pro návštěvníky a zjednodušilo se dojíždění místních obyvatel do zaměstnání. Zkvalitnění dopravní sítě přispělo rovněž ke zvýšení investiční atraktivity území.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   3 885 388,40
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants