Search for European Projects

Mobility in Europe 2015-2017
Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017 PROJECT  FINISHED 

De planlagte aktivitetene er: utplassering av 24 lærlinger ( inkludert 8 følgepersoner), 52 elever (inkludert 8følgepersoner), 41 yrkesfaglærere fra hele fylket inkludert 13 følgepersoner, fra over 310 lærebedrifter og 12 opplæringskontor, fra 25 forskjellige fag i løpet av 2 år. Varighet på oppholdet: lærlinger i 13 uker, elever i 2 uker, instruktører fra 5 dager til 1 uke, følgepersoner fra 4 dager til 2 uker. Destinasjoner for Mobilitet planleggers i disse landene : Nord Irland, Danmark, Tyskland, England, Finland, Belgia, Nederland, Italia, Spania, Tchekia. Alle 2 -og 13 ukers utplasseringer skal inneholde: - organisatoriske forberedelser, planleging av faglig innhold og oppholdet, - kulturelle forberedelser i forkant , - nettbasert språkkurs i Norge, - kulturelt program i utlandet, - Europass og Learning Agreement i alle tilfeller. - etterarbeid, oppsummering og evaluering. De faglige instruktørreiser skal inneholde faglig hospitering og skolebesøk, oppdatering på faglig kompetanse, ny metodikk, nye teknikker og kjennskap til kultur og tradisjoner. Det er planlagt også språklig utvikling - Engeslk kurs for yrkesfaglærere og instruktører fra bedrifter, som skal involveres mer i Internasjonalisering. Utplasseringene skal gi til oss: - på kort sikt: Faglig utvikling for deltakere: lærlinger, elever og faglærere. På lang sikt: Mer og mer bruk av ECVET verktøyene. - Utvilke trofast kontakter( partnernettverk i aktuelle land som kan være samarbeidsparter med tanke på utveksling av både erfaringer/kunnskap, lærlinger og faglig ledere/instruktører. - Bedre rekrutteringen til fagopplæringen i bransjer og bedrifter i fylket. - Økt fagkompetanse generelt. - Fagsamarbeid innen bransjer mellom land i Europa. - Fremme nytenking og heve statusen innen yrkesfaglige studieretninger. - Innsikt i tilsvarende fagopplæring i mottakerlandene. - Faglige leder/instruktører med internasjonal kompetanse er et positivt bidrag til bedriftsutvikling i fylket. - Fange opp nye trender i Europa. - Språkutvikling og kjennskap til andre kulturer. - Dette er en viktig satsing for fylket ifølge strategiplaner i NTFK, sektorplaner for Avdeling for videregående opplæring og Internasjonale Strategi for Nord- og Sør - Trøndelag. The planned activities are: Mobility of 24trainees (including 8 following persons), 52students (including 8 following persons), 41 vocational teachers/instructors from over 310 training companies across the county and 12 training offices, covering 20 different subjects, during two years . Duration of stay: apprentices for 13 weeks, students in VET: for two weeks, instructors for one week, following persons from 4 days to 2 weeks. Mobility to following countries: Northern Ireland, Denmark, Germany, England , Finland , Belgium, Netherlands, Italy, Spain, Check Republic and Austria. All two - and 13-week work placements must include: - Organizational arrangements, well planning of training/work content and stay, - Cultural preparation in advance , - Web-based language courses in Norway , - Cultural program abroad - Europass and Learning Agreement to all , - Rework , summary and evaluation. Mobility for instructors consist of professional work placement, school visits , updating of professional skills and new methodology, new technologies, knowledge about the culture and traditions. The plan is also to offer a week-long linguistic development- English Courses- for vocational teachers and trainers from enterprises. Mobility should give us: - In short- term: Professional development for participants: apprentices, students and teachers. In long term: Use of some of ECVET tools , step by step. - Development of trustful and loyal contact/Partner network in the relevant countries for Mobility, exchange of experiences / knowledge, apprentices and professional leaders / instructors. - Improved recruitment to vocational training in trades and businesses in the county. - Increased expertise in general. - Professional co-operation in sectors between countries in Europe. - Promoting innovation and raise the status of vocational professional training. - Insight into the corresponding vocational training in other countries. - Instructors and vet-teachers with international competence is a positive contribution to business development in the county. - Catch up new trends in Europe. - Language development and knowledge of other cultures. - This is an important initiative for the county, according to strategic plans in NTFK , sector plans of the Department of secondary and International Strategy for North and South - Norway .

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

13 Partners Participants