Search for European Projects

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

Euroregion Bug to obszar specyficzny ze względu na mozaikę kulturową, narodowościową i wyznaniową. Tu zamieszkują od wielu pokoleń w zgodzie i nie zgodzie Polacy, Białorusini, Ukraińcy, prawosławni, katolicy, protestanci i żydzi. Wszystkie te narodowości, wyznania przez wiele wieków swego bytowania, posiadły wiele obyczajów i tradycji. Jedną z takich tradycji kultywowanych przez wszystkie grupy jest śpiewanie kolęd. Terespol, miasto to jest bramą łączącą Wschód z Zachodem. Jego okolice są obszarem zetknięcia się Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu był pewnego rodzaju świadectwem, kulturową refleksją zapominanej już pięknej tradycji śpiewania kolęd. To podczas Festiwalu, poprzez śpiewanie kolęd przez zespoły placówek kultury, parafii i szkoły Polski, Białorusi i Ukrainy, zaistniała możliwość prezentacji i kultywowania już prawie zapomnianego wielowiekowego i wielokulturowego dorobku, Euroregionu Bug. Poznania i integracji wszystkich często zwaśnionych ze sobą, zamieszkujących Euroregion grup. Tak, aby kultura wschodniosłowiańska była tu obecna jeszcze przez wiele lat i stuleci. Działania projektu objęły prezentację wielowiekowego dorobku kulturowego i tradycji Euroregionu, kultywowanie i pielęgnacja tradycji Bożonarodzeniowych poprzez prezentację kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego i wielowyznaniowego Podlasia, przywracanie roli kolęd w pogłębianiu religijności narodów poprzez udział w zadaniu coraz większej liczby ludzi młodych, zainteresowanie tą formą działalności placówek kultury, zespołów parafialnych i szkolnych, wymianę doświadczeń, wzajemne poznanie i integracja środowisk poprzez udział w festiwalu zespołów i widzów różnych narodowości i wyznań

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

3 Partners Participants