Search for European Projects

Międzynarodowe centrum aktywizacji młodzieży

Głównym celem projektu jest budowanie podstaw dla integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez działania edukacyjne, kulturalne i społeczne, ukierunkowane na młodzież akademicką. Wybór grupy docelowej podyktowany został chęcią rozwoju potencjału ludzkiego obszaru Euroregionu Bug. Projekt ma charakter praktyczny i innowacyjny, ukierunkowany jest na bezpośrednie wsparcie instytucjonalne studentów i centrów akademickich pogranicza polsko-ukraińskiego, a jednocześnie włącza do działań samą młodzież, podnosząc jej umiejętności społeczne i organizatorskie. Tworzy spójną ofertę długofalowych działań centrum, znacznie wzbogacając dotychczasowy zakres proponowanych w ramach uczelni usług i inicjatyw aktywizujących grupy docelowe. Niweluje negatywne skutki podziałów państwowych poprzez promowanie tożsamości kulturowej i spuścizny duchowo-materialnej obszaru pogranicza. Pokazuje alternatywne podejście do kreowania własnej osobowości, zaangażowania społecznego i budowania pozytywnych relacji interpersonalnych. W ramach projektu planowane są następujące przedsięwzięcia: cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym i sportowym; warsztaty i szkolenia z ustalania mapy celów dla ludzi młodych, wkraczających na ścieżkę kariery zawodowej; wymiana studentów; organizacja międzynarodowych kursów językowych, w tym języka migowego; utworzenie strony internetowej www.pwsz.chelm.pl/cv.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

2 Partners Participants