Search for European Projects

Memory of Nature, restoration and conservation of natural cultural heritage in the Czech - Slovak border region (Memory of Nature – Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko – Slovenskom prihraničí)
Start date: Jan 31, 2015, End date: Sep 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

The project focused on monitoring and practical application of RES in Trnava and the South Moravian region, presenting Best Practices in this area, processing possibilities of using renewable energy to provide autonomous zásovania energy for public buildings, waste management and education. The following is a given project who presented the related elimination factor in climate change action of human activity. As protection of green as well as the use of renewable energy sources is closely related to reducing the share of greenhouse gases in the atmosphere and also with keeping unchanged the quality of nature and landscape.Zachovanie nezmenenej kvality prírody a krajiny prostredníctvom revitalizácie historických krajinných prvkov v urbánne vysoko zaťažených oblastiach, zmapovanie fondov historických parkov, prezentácia hodnotových prírodných celkov vytvorených činnosťou človeka v historicko - environmentálnom kontexte, spracovanie koncepcie - metodiky na monitorovanie a revitalizáciu:- Zmapovanie a prezentácia hodnotových prírodných celkov vytvorených činnosťou človeka v Trnavskom a Juhomoravskom samosprávnom kraji.- Realizácia intervencie zameranej na revitalizáciu historického parkus cieľom výmeny skúseností v aspekte zachovania cenného prírodného dedičstva.- Iniciovanie fóra dotknutých (krajinní architekti, pamiatkári, environmentalisti) v aspekte prípravy spoločného postupu ochrany a revitalizácie prírodných pamiatok.- Vzdelávanie a prezentácia prírodných historických pamiatok pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť Expected Results: Maintaining unchanged the quality of nature and landscape through the revitalization of historic landscape features at Urbana highly polluted areas, mapping Funds historical parks, presentation of value of natural complexes created by human activities in historical - environmental context, processing concepts - methodology to monitor and revitalization.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 79.2%   198 484,25
  • 2007 - 2013 Slovak Republic - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants