Search for European Projects

MAFIS Manažment financií samospráv (MAFIS)
Start date: Feb 28, 2013, End date: Feb 27, 2014 PROJECT  FINISHED 

Cieľom projektu je prispieť k rozvoju riadiacich kapacít samospráv v oblasti finančného manažmentu a podpore partnerstiev a sietí v prihraničnom regióne Slovensko - Maďarsko. Špecificky je projekt zameraný na rozvoj finančného riadenia a zručností v oblasti finančného manažmentu v samosprávach v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne.Ciele projektu sú zamerané na naplnenie cieľov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika.Vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie úrovne znalostí a zručností v oblasti finančného manažmentu na obidvoch stranách hranice, prehĺbenie spolupráce jednotlivých kľúčových inštitúcií v oblasti samospráv na maďarskej aj slovenskej strane, ktoré by mali byť dosiahnuté v rámci projektu prispejú k naplneniu: celkového strategického cieľa Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie cezhraničnej oblasti; špecifického cieľa 1 posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti cezhraničnej oblasti; a špecifického cieľa 2 zvýšenie sociálnej a kultúrnej súdržnosti medzi ľuďmi a komunitami.Daný projekt, ktorý obsahovo spadá do oblasti podpory 1.6.Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov, napĺňa aj prioritu podpora zriadenia cezhraničných sietí verejných inštitúcií, podpory výmeny a rozvoja slovenských a maďarských vzdelávacích a školiacich modelov, najlepších postupov a viacjazyčných učebných plánov, spoločné školiace a výmenné programy, študijné cesty, vďaka podpore spolupráce slovenských neziskových organizácií CRS a ECM s maďarskými neziskovými organizáciami kľúčovými pre prácu so samosprávami LRMI a TŐOSZ. Achievements: The idea of the project is based on the Financial Management for Local Government, a publication which Ľubica Vávrová, a member of the Local Government Development Centre, representing the associated partner in the project, helped create in the 1990s. Her supplemented publication is now the basis of educational materials in the United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat). The MAFIS Project brought new and innovative elements just by selecting the best of these worldwide-used materials for financial management, supplemented by topical issues brought by both Slovak and Hungarian experts, including examples of best practice in financial management of both countries. A training material in both Hungarian and Slovak languages were created during the project which are further used in a printed and an e-learning form. A training for trainers was held in order to train experts in the area of local-level funding. The trained experts are able to forward their know-how to local-government representatives. The year-long project peaked in a conference and a workshop where representatives and experts in the area of local-government funding participated.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 81.4%   259 782,70
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website