Search for European Projects

Luftburen ambulanssjukvård
Start date: Mar 19, 2011, End date: Oct 23, 2011 PROJECT  FINISHED 

Ett samarbetsprojekt med Norge utgår från både nationella och regionala intressen och önskemål. Västra Götalandsregionen och det offentligt ägda bolaget Luftambulansetjenesten ANS vill få igång en samverkan för att identifiera konkreta samarbetsområden och samarbetspartners. Både Norge och Sverige genomgår strukturella förändringar av hälso- och sjukvården vilket innebär ett ökat behov av luftburen ambulanssjukvård.Ett gränsöverskridande samarbete skulle kunna omfatta operativa rutiner för samverkan, samarbete kring radiokommunikation, standardisering av medicinska procedurer, standardisering av utbildning och kompetens hos personal, gemensamma utbildningar, övningssamarbete, kunskapsutbyte kring finansiering och leasing av luftfartyg, samarbete kring utrustning, samarbete kring kravbilder för flygsäkerhet,bsamarbete kring transportplanering, forskningssamarbete, benchmark, samt gemensamma baseringar.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 30%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website