Search for European Projects

lsko-czeska współpraca medialna: Granica, która łączy. (Polsko-czeska współpraca medialna: Granica, która łączy.)
Start date: Jul 10, 2005, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt dotyczy nawiązania trwałej współpracy pomiędzyTelewizją Czeską w Ostrawie i Telewizją Polską w Katowicach. Jest to Projekt komplementarny do Česko-polská mediální spolupráce: Poznejme se. Głównym przedmiotem działań ma być cotygodniowy, ok.20 min., cykl programów telewizyjnych, skierowany do osób zamieszkujących obszary przygraniczne. Transgraniczna współpraca opierać się będzie m.in. na wzajemnym promowaniu osiągnięć społeczności lokalnych, w szczególności mieszkańców Zaolzia.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   104 762,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants