Search for European Projects

Livsmedel i Kvarken

Projektet ska utveckla livsmedelsbranschen i regionen och ta tillvara regionens unika förutsättningar att producera livsmedel av hög kvalitet. Projektets främsta bidrag till det gränsöverskridande samarbetet består i att utveckla livsmedelsbranschen i regionen och öka kännedomen inom livsmedelshandeln, storhushåll, restauranger och konsumenter om de regionalt producerade livsmedelsprodukterna. Projektet bidrar med ökad kännedom om affärssystem och affärskultur i respektive land och med att skapa bestående affärskontakter. Achievements: Kort om resultaten från projektet Livsmedel i Kvarken Etableringsprojektet Livsmedel beviljades 420 000 € från EU. Projektets totala budget var 840 000 € och projektet upparbetade 97,5 % av budgeten. I projektet arbetade samordnande stödmottagare Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy tillsammans med Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB. Under tidigare projektinsatser inom Gastro Botnia noterades intresse och behov från livsmedelsföretagen att höja sin komptens samt öka medvetenheten om marknaden respektive branschen i båda länderna. Livsmedelsföretagen uttryckte ett behov av att ha någon som arrangerade utbildningar, seminarier och branschträffar för de mindre företagen inom branschen. Projektet har via olika aktiviteter riktade till livsmedelsföretagen uppnått resultat som gett företagarna en bättre kunskap och utökad kännedom om marknad, marknadsföring, produktion och samverkansmöjligheter. Projektets aktiviteter har haft fokus på att företagare inom livsmedelsbranschen från respektive region och land ska beredas möjlighet till att träffas och diskutera vid olika arenor och tillfällen. Detta har uppfyllts via samarrangemang för kunskapsförmedling, mässdeltagande och studieresor. Företagarna har haft möjlighet att träffas och utbyta åsikter, tankar och knyta nätverk vid branschseminarier, mässor, utbildningar och föreläsningstillfällen. Sammanlagt har 93 företag deltagit i någon aktivitet med en eller flera personer. Fördelningen mellan länderna har varit jämn (Västerbotten 48 och Österbotten samt Etelä-Pohjanmaa 45) liksom antalet personer och könsfördelningen. Företrädelsevis har deltagarna haft intresse och behov av att utveckla sina verksamheter på något plan. Det är svårt att bedöma vilka kunskaper de enskilda deltagarna tagit till sig eller börjat tillämpa. Utöver de branschseminarier som projektplanen förutsatt har projektet haft i sin målsättning att öka kännedomen om marknaden, stärka samarbetet och skapa nätverk. Detta genomfördes i tre större aktiviteter. Den första aktiviteten var ett gemensamt deltagande i "Smaklust" i Stockholm 21–23 augusti 2009. Företag från Västerbotten och Österbotten deltog gemensamt med företag från Norrbotten. Den andra aktiviteten var ett aktivt deltagande i "ruokamessut" i Kauhajoki den 3–5 september 2010. I slutfasen av projektet genomfördes en "brödtävling" mellan bagerier från respektive region/land. Målsättningen var att påvisa en möjlig väg till produktutveckling mellan företag och över landsgränser. Tävlingsklasserna blev hårt- och mjukt matbröd samt fikabröd. Segrare fördelades jämt så att klassen matbröd vanns av företag i Västerbotten med fikabrödets segrare kom från Österbotten. Av den enkät som gjordes till deltagarna så kan man konstatera att de upplevt aktiviteterna som positiva. De nämner att de fått ökade kunskaper, bättre kännedom marknaden, utökat nätverk etc. Allt detta ligger i linje med det som var målsättningen i projektplanen. Det negativa som lyfts fram i svaren till enkäten är bristfällig marknadsföring av projektets aktiviteter samt specifika enskilda företagsbehov, vilka projektet inte var avsett att åtgärda. Svaren ger också projektet beröm för goda arrangemang, högklassiga seminarier och träffar samt bra föreläsare och utbildare. Målsättningarna har uppnåtts genom att följande aktiviteter har genomförts: • Mässor/marknadsevenemang har arrangerats vid sju olika tillfällen • Seminarier med inriktning på livsmedelsbranschens produkter, marknadsföring och produktutveckling har arrangerats vid sex olika tillfällen • Branschträffar har anangerats med deltagare från både Sverige och Finland sammanlagt fem träffar. Viktiga teman har varit om fisk, kött, bageri, saft, sylt och vin • Kombinerade aktiviteter innehållande utbildning, kompetenshöjande åtgärder, marknadskontakter och byggande av nätverk har arrangerats sammanlagt vid 17 olika tillfällen. I projektplanen fanns det en målsättning om att skapa en elektronisk plattform/beställnings- och logistiskt system för livsmedelsprodukter mellan regionerna och länderna. I de inledande diskussionerna om att utreda och förverkliga en sådan funktion kunde man konstatera att det är en mycket omfattande verksamhet och kräver ett helt eget projekt för att lyckas och verkligen vara till nytta. Inom projektledningen beslöts att fokusera på andra väsentliga verksamheter som fanns i projektplanen för att deltagande företag skulle få en optimal nytta av projektets mål. Ett flertal diskussioner fördes med projektet BAIT runt ett samarbete för en gemensam plattform för livsmedelsföretagen. Slutligen stannade man vid den åtgärden att livsmedelsföretagen informeras om den verksamhet som redan finns via portalen www.kvarken.com I den praktiska verksamheten verkar det som om deltagande företag mest har uppskattat de gemensamma träffar och aktiviteter som ordnats. Vid dessa träffar har deltagarna/branschfolket getts bra möjligheter att diskutera gemensamma frågeställningar och söka olika lösningsmodeller genom tips och via erfarenheter från övriga deltagare. Den bästa och största kännedomen om marknaden och kosnumenteranas lik- och olikheter samt konsumtionsmönster lärde man sig inom projektet vid två större tillfällen. Det ena var vid Smaklust i Stockholm och det andra vid Ruokamessut i Kauhajoki - vid båda tillfällena deltog företag från Västerbotten och Österbotten. I projektet deltog även en företagare med livsmedel enligt afrikanskt ursprung och recept. Företagaren är inflyttad från Afrika och driver ett eget företag. Intryck från olika etniska gruppers livsmedelsproduktion och traditioner har observerats vid branschträffarna och diskussioner förts hur man kunde få användning av den kunskap som arbetsinvandrare fört med sig från andra kulturer. Generellt kan vi konstatera att samarbetet förflutit mycket bra och inga konflikter har existerat på någon nivå. I huvudsak har samordnande stödmottagare haft helhetsansvaret för hela projektet och för de aktiviteter som anordnats i Finland medan aktiviteter i Sverige har omskötts av medsökande stödmottagare i huvudsak. Regelbundna och nästan dagliga kontakter har förekommit mellan projektledarna och ett flertal gemensamma planerings- och arbetsmöten har arrangerats. Både samordnande stödmottagare och stödmottagaren har haft representation i ledningsgruppen. En bra kontakt och information har upprätthållits dels via projektledarna och dels via samordnande stödmottagare och stödmottagaren till andra liknande projekt inom livsmedelsbranschen. Projektet Livsmedel i Kvarken har haft kontakter och delvis haft gemensamma aktiviteter med följande organisationer; Kvarkenrådet, Yrkesinstitutet Optima, Yrkesakademin, Yrkeshögskolan Novia, Västerbottens Företagare, kooperativa handeln både i Sverige och Finland, Österbottens Svenska Producentförbund, Kustaktionsgruppen inom fiske och ett flertal projekt av olika storlekar och i varierande omfattning. Samverkan har underlättat informationsspridning och gett projektet uppslag till innehåll samt bidragit med konkret kunskapsförmedling till både projektledare och företagare inom livsmedelsbranschen. En del av de samverkande organisationerna har ställt föreläsare/informatörer till förfogande medan andra fungerat som samarrangörer av olika aktiviteter. Projektet svarar att det gränsöverskridande samarbetet har varit avgörande för projektets genomförande och resultat och att resultaten inte skulle ha uppnåtts utan gränsöverskridande samarbete. De faktiska resultaten har överskridit det förväntade vad gäller antal personer som deltagit i olika aktiviteter. Projektet har dock inte lett till att någon fått sysselsättning i det andra landet, vilket var ett förväntat resultat. Vad gäller det horisontella målet miljö så har miljöfrågorna varit framme i de diskussioner som hållits i samband med branschträffarna. Det har diskuterats samverkansmöjligheter gällande logistik, det har presenterats miljövänliga material, råvarutillgång som kan minska på miljöbelastningen och produktionsteknologi har varit aktuella diskussionsområden och gett idéer om hur man i de enskilda företagen kan minska miljöbelastningen. Verksamheten har haft verksamhetsformer som möjliggjort en medverkan för alla intresserade oberoende av etnisk bakgrund. Mångfalden och representationen från olika etniska grupper har gett verksamheten/aktiviteterna ett mervärde. Short about the results from the project Food in the Kvarken-region Food in the Kvarken-region was allocated 420 000 € from the EU. The total budget was 840 000 € and the project used 97,5 % of the budget. In the project Ab Företagshuset Dynamo Yritysalo Oy worked together with Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB. The project has been directed at the food industry and companies active within the food industry sector. Through various activities, the project has successfully realized measures and activities that have given project participants increased familiarity with markets in Sweden and Finland respectively and increased knowledge of production methods, production technology and product development. Through activities such as industry meetings, further education, seminars and other forms of networking, tangible collaboration between participants has been successfully created. The project´s activities have also successfully given participants tangible knowledge of production methods (product development) as well as provided information on interesting, new activities/business models. During the project, knowledge of marketing and the use of modern tools such as social media have been mediated. Participants have been given the opportunity to familiarize themselves with global food industry trends.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   420 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants