Search for European Projects

Living with Prejudices = NOT NECESSARILY
Start date: Feb 1, 2015, End date: Dec 31, 2015 PROJECT  FINISHED 

?Önyarg?larla Ya?amak m?? ASLA" projesi, kendi önyarg?lar?m?z?n fark?na varmay?, di?er insanlar? nas?l etiketledi?imizi ve toplum içindeki bu ön yarg?lar? k?rmay? hedef alan bir Gençlik De?i?im Projesidir. Evrensel Önyarg? Projesi, içimizdeki önyarg?l? insanlar?n ve de toplumun ya?am perspektifleri yüzünden d??lad??? insanlar?n bu konudaki fark?ndal???n? artt?rmay? amaçlar. Bu proje, sadece önyarg? ve etiketlenmeye maruz kalm?? insanlar? de?il ayn? zamanda ba?kalar?na önyarg?da bulunup onlar? etiketleyenleri de hedef al?r. Önyarg? ve etiketlemenin kaç?n?lmaz sonucu, insanlar aras?ndaki ileti?im eksikli?idir. Bu yüzden ileti?im problemi, Evrensel Önyarg? Projesi?nin çözmeyi amaçlayaca?? ana sorunlardan biridir. Toplumda birbirimizi tan?mak, insanlar aras?nda sa?l?kl? ileti?imi sa?lamak ve önyarg?lar? y?kmak, bu projenin ana temas?n? olu?turmaktad?r. 24 A?ustos ? 5 Eylül tarihleri aras?nda Trabzon ilinin Be?ikdüzü ilçesinde yap?lmas? hedeflenen Evrensel Önyarg? Projesi, 11 gün sürecektir. Ermenistan, ?talya, Hollanda ve Türkiye projede yer alacak olan ülkelerdir. Kat?l?mc? say?s? her ülkeden 8 tane olmak üzere 32 olarak planlanmaktad?r. Yap?lacak aktiviteler 3 grupta kategorize edilebilir: Kamuya aç?k alanda gerçekle?ecekler ve proje alan?nda gerçekle?ecekler. ?lk kategori ?unlar? içermektedir: Röportajlar, ya?ayan kütüphane aktivitesi, belli kurulu?lara ziyaretler, gözlem. ?kinci kategori ise dramaya, tart??ma, sunumlar, energizers (hareketlendirici oyunlar), grup/bireysel çal??malar, e?itim, de?erlendirme, oyunlar ve aç?k alan aktiviteleri içerir. Üçüncü kategori ise sosyal aktivitelerden, tarihi mekanlar, do?al mekanlar, il merkezi gezilerini; mangal,yüzme ve kültür geceleri gibi serbest zamanlar? içermektedir. Bu projenin bir sonucu olarak, öncelikle kat?l?mc?lar i?birli?ini ö?renecek ve birbirlerini tan?yacaklar. D??lanm?? insanlar?n neler hissettiklerini anlamak için ?anslar? olacak. Bunun sonucunda, empati yetisi kazanacaklar. Aktiviteler drama teknikleri de içerdi?i için, farkl? drama teknikleri de ö?renecekler. Bu aktivitelerin yard?m?yla kat?l?mc?lar toplumdaki önyarg? ve etiketleme sorununu görecekler ve bu sorunu çözmeye çal??acaklar. Ya?ayan kütüphane aktivitesi sayesinde kat?l?mc?lar toplumdaki d??lanm?? insanlar ile ileti?im kuracaklar, önyarg? ve yanl?? anlamalar? ortadan kald?rmak için ?anslar? olacak. ?kinci olarak, toplum olarak insanlar, birbirlerine olan önyarg?l? tav?rlar?ndan, bu tav?rlar?n?n kendilerine ve topluma ne denli zarar verdi?inden haberdar olacaklar. ?nsanlar birbirlerini anlayacak ve umuyoruz ki önyarg?dan kaynakl? ileti?im eksikli?i ve etiketleme problemi ortadan kalkacak. Birbirlerinin hislerini ve fikirlerini önemseyecekler, böylece daha sa?l?kl? ili?kiler ortaya ç?kacak. Bunlar Evrensel Önyarg? Projesinin tahmin edilen etkileridir. Ve sonuncu ama en önemlisi olarak, umar?z insanlar önyarg? ve etiketleme kavramlar?ndan daha çok haberdar olacaklar.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

3 Partners Participants