Search for European Projects

Living together : building multicultural societies in an inclusive and peaceful way
Start date: Jun 1, 2016, End date: Feb 28, 2017 PROJECT  FINISHED 

Vårt projekt "Att leva tillsammans: att bygga mångkulturella samhällen i en allomfattande och fredligt sätt" adresserar frågorna om ökat våld mot etniska, rasmässiga och religiösa minoriteter i Sverige och i EU. Projektet syftar till att främja fred, den sociala integrationen och interkulturell dialog för att lösa dessa konflikter. Projektet kommer att förse deltagarna med ett antal nyckelkompetenser som kommer att bidra till deras egen utveckling, ökad chans till en anställning, utveckla sin känsla av europeiskt medborgarskap och identitet, och ökar sin förståelse för grundläggande europeiska värderingar. Projektet kommer också att förse dem med verktyg för att överföra dessa värden i sina lokalsamhällen, inspirera dem att bli mer aktiva medborgare. Youth In organiserar detta ungdoms utbyte för 30 deltagare från sex deltagar länder. Deltagar längderna är Grekland, Polen, Turkiet, Italien, Rumänien samt Sverige. Projektet kommer att hållas i Malmö, Sverige och icke formella utbildnings metoder kommer att användas som verktyg för att lära ut.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

5 Partners Participants