Search for European Projects

Kuchyňské zbytky bezezbytku (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0198)
Start date: Oct 14, 2005, End date: Jul 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

OS PRO-ODPAD hledá a vytváří koncepční řešení nakládání s bioodpady, ne jen dílčí řešení následků, ale řešení problematiky přímo u zdroje, a tak, aby bylo nakládání s bioodpadem efektivní pro mikroregion. Proto je nejdůležitější součástí projektu proškolení pověřených a zainteresovaných osob v rámci seminářů.V současnosti je závažným problémem nakládání se zbytky z restaurací a jídelen. Problém se řeší různě, hlavně pak nevhodným drcením zbytků do splaškových vod. To vede k zatížení kanalizace a čistíren odpadních vod. Projekt si klade za cíl srovnání podmínek a řešení problematiky nakládání s kuchyňskými zbytky z jídelen, restaurací a veřejných stravoven v ČR s podmínkami a nakládáním v Rakousku. Projekt zahrnuje analýzu odpadu v mikroregionu Vltavotýnsko pro zjištění výchozí situace, překlady Rakouské legislativy, která tuto problematiku bioodpadů řeší, odborné konzultace ohledně technologie vhodné pro nakládání s těmito bioodpady. Hlavní částí projektu je na základě získaných vědomostí a konzultací uspořádat seminář pro pověřené úředníky státní správy,jihočeského kraje, veterinární správy, pověřené úředníky místních samospráv a podnikatele, kterých se problematika nakládání s kuchyňskými bioodpady týká, za přítomnosti oborníků z řad členů našeho rakouského partnera, KGVÖ.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   92 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants