Search for European Projects

Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody
Start date: May 31, 2010, End date: Nov 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Ochrana životního prostředí je jedním ze základních faktorů kvalitního rozvoje česko-polského příhraniční. Prostředkem pro úspěšnou správu národních parků je Geografický informační systém (GIS), který je ve spolupráci vyvíjen již od roku 1999. Pro další rozvoj je nutná harmonizace datových sad Bilaterální Biosférické Rezervace Krkonoše/Karkonosze tak, aby management ochrany přírody byl jednotný a integrovaný ve stanovených 10 vrstvách (Natura 2000, fauna, fllóra, mokřadní ekosystémy, lesnictví, geologie, geomorfologie, pedologie, infrastruktura, cestovní ruch). Bez harmonizace dat nelze dále postoupit v ochraně přírody Krkonoš jako jednotného území, což je hlavní cíl projektu. Data budou harmonizována dle směrnice Evropské unie INSPIRE o prostorových informacích a správnou implementaci zajistí třetí partner projektu UNEP/GRID. K úspěšné realizaci projektu je nutné nejprve zabezpečit software, hardware, dostatečné kapacity sítí a zdrojových dat. Z toho důvodu budou u Správy KRNAP i KPN realizovány investice do podkladů a zařízení nezbytných pro fungování výstupů projektu. Realizace projektu je naplánována v podrobném harmonogramu (příloha žádosti), kde jsou určeny i odpovědnosti žadatele a přesné popisy činností. Většina z pěti etap realizace projektu bude prováděna pracovníky partnerů, ale pro zajištění vysoké kvality zpracování je nutná účast i externích specialistů z řad odborné veřejnosti. Výsledné integrované geoinformační vrstvy budou umístěny na novém MapServeru přístupném pro široký okruh osob z Česka i Polska. Projekt bude dostatečně propagován všemi partnery. Achievements: Karkonoski Park Narodowy a Krkonošský národní park spolupracují už více než 15 let při aplikování GIS při správě přírodních zdrojů. Databáze, nezávisle vedené v obou parcích, však znemožňovaly představit na mapě konzistentní informace pro celé Krkonoše. V rámci projektu Krkonoše v INSPIRE prošly harmonizací zdroje databází v obou národních parcích. Česko-polské týmy expertů a vědců vypracovaly společné zásady popisu přírody a shodnou strukturu databází. V rámci projektu byla provedena integrace zdrojů podle následujících skupin: turistika, Natura 2000, fauna, flóra, mokřadní ekosystémy, lesy, geologie, geomorfologie, pedologie a infrastruktura. Integrované informační vrstvy byly zpřístupněny na společném česko-polském Geoportálu Krkonoš (http://geoportal.kpnmab.pl). Všechny údaje vypracované v rámci projektu byly zharmonizovány v souladu s doporučeními nařízení Evropské unie INSPIRE o prostorových informacích. Geoportál Krkonoš tvoří mezník ve stavbě společného Geografického informačního systému (GIS) v Karkonoskim Parku Narodowym a v Krkonošským národním parku. Přístup ke konzistentním, zharmonizovaným mapám a databázím usnadní parkům plánování společných ochranných a monitorovacích opatření a v důsledku toho zvýší efektivitu ochrany přírody celých Krkonoš. Informace o zdrojích geoportálu jsou dostupné na straně http://gis.kpnmab.pl. Na závěrečné konferenci projektu podepsali ředitelé obou národních parků dohodu, v níž se zavázali udržovat a rozvíjet společný česko-polský Geoportál Krkonoš.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 079 020,11
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants