Search for European Projects

Kriminalita nezná hranic (CZ.04.4.82/4.1.00.1/0212)
Start date: Aug 31, 2005, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Policie České republiky OŘ Prachatice spolupracuje s policisty Grenzpolizeiinspektion již 12 let. Nejméně každé 3 měsíce se policisté setkávají na pracovních schůzkách, kde konzultují oblast kriminality v příhraničí. Velmi často také konzultují případy, které svým rozsahem zasahují jak do České republiky, tak do Německa. Jedná se o pachatele, kteří páchají trestnou činnost na území obou států, o občany ČR, kteří se dopustili trestné činnosti v Němcku a občany SRN, kteří páchají tyto skutky v ČR. tato jednání se samozřejmě týkají území OŘ PČR Prachatice a GPI Freyung. Kromě těchto setkání jsou policisté obvodních oddělení PČR OŘ Prachatice vysíláni na krátkodobé stáže do Bavorska. Vzhledem k tomu,že v blízké budoucnosti bude hranice mezi oběma zeměmi zcela volně průjezdná je velmi důležité, aby policisté těchto příhraničních okresů spolu komunikovali a spolupracovali. Aby mohlo docházet k neustálému zlepšování této přeshraniční spolupráce je nezbytně nutné, aby policisté měli možnost přizpůsobit své profesní vzdělávání a zvyšování jazykových a právních znalostí na nadstandartní úroveň.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 70%   315 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants