Search for European Projects

KRAKE
Start date: Dec 31, 2015, End date: Jun 29, 2019 PROJECT  FINISHED 

Description (EN): The consequences of demographic developments are getting more and more noticeable in the Nl and D border regions: double ageing, decrease in the younger population and the population as a whole. Facilities in small villages decrease, and with them also the quality of life of these villages. At the same time the identity, vitality and appeal of these villages are at stake. Problems with all these issues are apparent at both sites of the border. Within the KRAKE-project, all partners in the project, together with at least 40 small (pilot)villages from the ERW and the EUREGIO, will tackle the problems beyond borders and multi-disciplinary, with the aim to keep or improve the quality of life in small villages, together with social sustainability for the future. The needs of these small villages are leading. The focus of the project is on sustainable reinforcing of self-management of NL and D villages, with regard to the following six themes: care, housing, healthy lifestyle, child-friendly villages, Middle and Small Companies and volunteers, and the DNA of the small villages. Around every subtheme a community with pilotvillages will arise. In cooperation with the rural inhabitants, middle and small companies of the villages and the involved Universities of Applied Sciences, concepts for more quality of life will be developed and realized. A NL and D self-management book for all specific subthemes will make the transfer and applicability of the project results towards other small villages - also on the level of neighbourhood. Consequently the project results will be interesting for cities and other rural areas with the same issues. Differences in NL and D culture and social structures will result in learning from each other and in further removing the borders between NL and D. The project management is responsible for the administrative and organizational processing, the dissemination of the project results and the synergy with other regional, national or other Interreg / EFRO projects. De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp. De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen er onder. Deze problematiek bestaat aan beide kanten van de NL-D grens. In het kader van het KRAKE-project pakken de betrokken projectpartners gezamenlijk met min. 40 pilotdorpen uit de ERW en de EUREGIO deze problematiek grensoverschrijdend en multidisciplinair op met als doel: behoud resp. het verbeteren van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen. De behoeften van de dorpen staan daarbij altijd centraal. De focus van het project ligt op het duurzaam versterken van het zelfmanagement van de NL en D kleine kernen m.b.t. zes themagebieden: zorg, wonen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers, en DNA van het dorp. Rondom elk themagebied ontstaat een community met een aantal pilotdorpen. In nauwe samenwerking tussen burgers/dorpen, MKB en betrokken hogescholen worden binnen deze communities concepten ontwikkeld en gerealiseerd. Een tweetalige zelfmanagement handboek t.b.v. het specifieke themagebied draagt bij projecteinde bij aan de overdraagbaarheid en toepasbaarheid van de projectresultaten voor andere NL en D dorpen - en in het verlengde daarvan op wijk- en buurtniveau. Daarmee zijn de projectresultaten ook interessant voor steden en andere landelijke gebieden met een vergelijkbare problematiek. Verschillen tussen NL en D maatschappelijke systemen, wetgeving en cultuur leiden tot verschillende oplossingen. De grensoverschrijdende ervaringsuitwisseling en kennisdeling betekent met elkaar en van elkaar leren en het verder slechten van de grensbarrière. Het projectmanagement is verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische afwikkeling, de disseminatie en de synergie met andere regionale, nationale en Inter

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   1 884 850,99
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website

7 Partners Participants