Search for European Projects

KORSZERŰ, KÖRNYEZETRE ÁRTALMATLAN POLIMEREK / MODERNÉ EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ POLYMÉRY (POLYFRIEND)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Hlavným zámerom projektu je:Posilnenie intenzívnej a efektívnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými výskumnými ústavmi zameranej na spoločné potreby obidvoch krajín.Tento zámer nadväzuje na špecifický cieľ programu, ktorý má zlepšiť ekonomickú a sociálnu integráciu cezhraničných regiónov. Ide najmä o:- Spoločné sdieľanie výskumnej infraštruktúry, profesných skúseností a vedomostí za účelom ich efektívnejšieho využitia pre zvýšenie konkurencieschopnosti jednotlivých inštitúcií na medzinárodnej úrovni v oblasti výskumu a vývoja (R&D) ekologicky nezávadných polymérov.- Posilnenie výmeny mladých vedcov a PhD študentov na pracoviskách projektu pre zvýšenie úrovne ich vzdelanosti s potenciálom vytvorenia novej generácie vedcov s bohatými skúsenosťami a znalosťami v oblasti výskumu a vývoji materiálov pre priemyselné aplikácie.- Vytvorenie spoločnej základne pre spoločne orientovanú spoluprácu inštitúcií projektu s priemyselnými partnermi zameranú na prenos výsledkov výskumu a získaných poznatkov do praxe.- Na základe spolupráce partnerských inštitúcií s priemyselnými podnikmi zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských a maďarských firiem na domácich ale aj zahraničných trhoch.V súvislosti s celkovým zameraním a jeho obsahom tento projekt spadá pod ciele Špecifického programu 1.2.1 Spoločný rozvoj infraštruktúry vedy, výskumu a inovácií a spolupráce cezhraničného výskumu ? zvýšenie ekonomickej konkurencieschopnosti cezhraničných oblastí Slovenska a Maďarska.Ciele jednotlivých aktivít projektu sú:1.) Posilnenie a zvýraznenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, rozšírenie infraštruktúry a diseminácia výskumných výsledkov medzi vedeckými a priemyselnými štruktúrami.2.) Spoločný výskumno vývojový zámer projektu na polymérne materiály pre polnohospodárstvo a obalovú techniku, ktoré budú najvhodnejšie pre požiadavky polnohospodárstva a obalového priemyslu pre Slovensko-maďarskú cezhraničnú oblasť. Achievements: The goal of the project was to develop new biodegradable polymeric materials applicable for mulching and food packaging with properties that best fit the requirements of the Slovak-Hungarian cross-border agricultural region. The project was focused also on the synthesis of polymers useful as a soil conditioner and the synthesis of new multifunctional stabilizers, whose diffusion and elution of polymeric materials will be negligible, and will meet the technical, economic and ecological requirements.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   763 746,25
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website