Search for European Projects

Knowledge-intensive business development in Inre (KNIS-förstudie kunskapsintensiv näringsutveckling i Inre Skandinavien)
Start date: Feb 29, 2004, End date: Aug 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Förprojektets syfte är att synliggöra aktörbilden, starta nätverksbyggande och gemensamt informationsarbete samt att utveckla en överordnad målsättning. Vidare skall det utarbetas en vision för innovation som skall vara förankrad i respektive miljöer. Fokus är att arbeta fram näringslivsinriktade, konkreta samarbetsprojekt. Förprojektet skall utmynna i en gemensam vision och handlingsplan för innovation och näringslivsutveckling. Detta skall i nästa fas realiseras i en handlingsplan/projekt som planeras starta den 1 oktober 2004.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details