Search for European Projects

Každý život sa ráta…

Projekt je zameraný na budovanie siete partnerských organizácií v oblasti prevencie úrazov, kriminality a násilia, riešenia krízových situácií a poznania práce záchranárov v poľsko-slovenskom pohraničí. Špecifické ciele: 1. Zvýšené povedomie detí, mládeže a dospelých cezhraničného regiónu o záchranárstve, prevencii úrazov a riešení kriminality a násilia 2. Zlepšená propagácia záchranárskej problematiky  v cezhraničnom regióne 3. Zlepšené možnosti využívania  internetu, počítačov a multimédií pri výučbe záchranárskej problematiky. Cieľovými skupinami projektu sú: žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, pedagógovia základných  a stredných škôl,  obyvatelia miest a obcí, záchranné tímy, rodičia a osoby v blízkom okolí detí a mládeže. Cezhraničný dopad je v projekte naplnený prostredníctvom budovania siete partnerských inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí v oblasti riešenej problematiky. V projekte sa budú realizovať e-learningové kurzy pre slovenské a poľské deti, vytvorí a spustí sa 3-jazyčná webová stránka (slovenská, poľská a anglická mutácia) www.112.sk , vydá sa časopis o mladých záchranároch v slovenskom a poľskom jazyku  a bude distribuovaný do škôl. Spoločným produktom bude aj výučbová metodika pre učiteľov na školách, ktorej prezentácia bude zabezpečená prostredníctvom organizovaných konferencií. Achievements: Projekt sa sústredil na tvorbu sietí partnerských organizácií v rámci prevencie nehôd, kriminality a násiliu, na riešenie krízových situácií a oboznámenie sa s prácou záchranárov na poľsko-slovenskom pohraničí. Opatrenia boli v projekte zamerané predovšetkým na deti a mládež a ich cieľom bolo zvýšenie ich znalostí o záchranárstve, riešenie problémov týkajúcich sa kriminality a prevencie nehôd. V rámci projektu boli zorganizované e-learningové kurzy o prvej pomoci, ukážky zo záchrannej akcie, súťaže pre deti a mládež spojené s bezpečnosťou na poľsko-slovenskom pohraničí. Bola vypracovaná spoločná metodika vzdelávania v nasledujúcich oblastiach: vzdelávanie o dopravnej premávke, predchádzanie úrazom a predchádzanie kriminalite. Táto metodika bola učiteľom škôl v regióne predstavená a odovzdaná počas konferencie Vychovajme mladých záchranárov. V rámci projektu boli okrem toho vydané tri čísla časopisu Mladý záchranár, ktoré boli odovzdané školám v regióne ako aj brožúra Počíta sa s každým ľudským životom

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website

2 Partners Participants