Search for European Projects

Jedno město - jedna kultura
Start date: Jun 30, 2008, End date: Mar 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projekt "Jedno město - jedna kultura" je společným kulturním projektem realizovaným ve městech Český Těšín a Cieszyn, která byla donedávna rozdělena státní hranicí. Projekt umožní občanům z obou částí města setkání na kulturních akcích z bohaté kulturní nabídky obou partnerů. Členy projektového týmu budou zejména zaměstnanci obou partnerských organizací, kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací kulturních projektů. V rámci projektu budou realizovány společné česko-polské kulturní akce (např. filmové a divadelní festivaly, Svátek tří bratří, Těšínský jazzový festival, cyklus předvánočních akcí Vánoční strom, apod.). Počítáme se zkvalitněním a rozšířením propagace akcí. Dosud byly jednotlivé kulturní akce propagovány pouze na té straně hranice, kde se konaly (kromě velkých společných akcí). V rámci projektu budou partneři připravovat pomocí společně vyvinutého redakčního systému nejen propagaci jednotlivých akcí, ale také společnou česko-polskou týdenní nabídku akcí a budou pro ni využívat společné propagační materiály (velké plakáty, letáky, týdenní kulturní menu). Tak se kvalitní informace o akcích lépe dostanou k občanům české i polské části města při využití moderních komunikačních prostředků (např. velkoplošných obrazových tabulí). Dále projekt počítá s výměnou a doplněním zastaralého vybavení a technických prostředků, které jsou oběma partnery využívány při realizaci kulturních akcí tak, aby byly v souladu se současnými požadavky (zejm. bezpečnostními předpisy) a předpokládanými trendy a dále počítá s využitím informačních a komunikačních technologií, a to nejen při propagaci akcí, ale také v procesu přípravy a realizace akcí. Achievements: Projekt Jedno město - jedna kultura byl realizován ve městech Český Těšín a Cieszyn, které donedávna oddělovala státní hranice. Spočíval v realizaci celé řady společných česko-polských kulturních akcí partnery projektu, jimiž byli: Kulturní a společenské středisko "Střelnice" a Cieszynské kulturní centrum Dom Narodowy. Města Český Těšín a Cieszyn tvoří jedno město, které rozděluje řeka Olše na českou a polskou část. Žije zde české i polské obyvatelstvo. Nejvýznamnější částí projektu byla realizace česko-polských kulturních akcí, které se konaly současně jak na české, tak i na polské straně a byly zaměřeny na obyvatele obou částí města. Celkem proběhlo 15 kulturních akcí různého typu – filmový festival, divadelní festival, koncerty vážné hudby, jazzové koncerty, Svátek tří bratří. Za účelem správné a efektivní realizace projektu ustanovili partneři česko-polský projektový tým. Pro úspěch projektu byly klíčové propagační a informační aktivity. Partneři je realizovali společně a pro tento účel vytvořili redakční a informační systém. Projekt velmi dobře naplňoval cíle oblasti podpory 3.2, která podporuje přeshraniční společenské iniciativy a také kulturní a vzdělávací a volnočasové aktivity. Díky realizaci projektu došlo k posílení trvalých přeshraničních struktur a k rozvoji přeshraničních partnerských vztahů nejen na úrovni členů projektového týmu, ale i obyvatelstva obou měst. Díky realizaci projektu je možno Český Těšín i Cieszyn vnímat jako jedno město a účastnit se společných kulturních akcí současně jak na české, tak i na jeho polské straně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   767 587,90
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants