Search for European Projects

IV. Západočeské skautské Jamboree 2005, Jamboree bez hranic (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0015)
Start date: Oct 5, 2004, End date: Aug 13, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projekt je pilotní akcí, jejímž cílem je vzájemné poznávání mezi regiony. Hlavními výstupy projektu jsou: - Získání povědomí veřejnosti o skautingu a představení skautingu veřejnosti a prezentace činnosti skautských oddílů působících v západních Čechách a v příhraničních oblastech Bavorska. - Navázání další spolupráce a vzájemná příprava společných aktivit. - Vydání informačních materiálů. K realizaci výstupů by mělo napomoci vzájemné vícedenní setkání českých a bavorských skautů nejen z příhraničních oblastí. Setkání bude zahrnovat tyto společné aktivity např. nabídka volnočasových aktivit veřejnosti a prezentace skautského programu, seriál her a soutěží účastníků za účelem vzájemného poznání. Po stránce personální bude projekt zabezpečován erudovanými činovníky krajské rady Junáka Plzeňského kraje, po technické stránce bude projekt částečně zabezpečen z vlastních zdrojů, částečně formou pronájmů nebo služeb. Předpokládaný počet účastníků z řad dětí, mládeže a dospělých je 1500 osob.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 200 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants