Search for European Projects

İŞSİZ AMA UMUTSUZ DEĞİL ! - UNEMPLOYED BUT NOT HOPELESS !
Start date: Jul 4, 2014, End date: Apr 4, 2015 PROJECT  FINISHED 

TU?K rakamlar?na göre Eylül 2013 itibariyle Türkiye?de i? aramaktan vazgeçmi?, yani i? bulma ümidini yitirmi? ki?ilerin say?s? 592 bin ki?idir. Bunlar?n %60'l?k k?sm?n? 18-30 ya? aras? gençler olu?turmaktad?r. Ocak 2015 verilerine göre ise bu say?n?n artarak 630 bin oldu?u görülmektedir. Üstelik bu ki?ilerin 83 bini yüksekö?retim mezunudur. Rakamlar durumun önemini ortaya koymaktad?r. ??sizler aras?nda en çok önemsenmesi ve çal???lmas? gereken konunun umudunu kaybetmi? i?sizleri tekrardan i? gücüne dahil etme çabas? oldu?u uzmanlar taraf?ndan kabul edilmektedir. Manisa'da ya?ayan gençler olarak kurdu?umuz Umutlu Gençler gençlik grubu ile do?rudan bizim de kar??la?t???m?z bu sorunun çözümünden yola ç?karak ??S?Z AMA UMUTSUZ DE??L ! projemizi gerçekle?tirdik. Çünkü ayn? sorun ile hem kendimiz, hem yak?n çevremiz hem de Manisa ?stihdam Fuarlar?'nda gördü?ümüz üzere ilimiz de do?rudan etkilenmektedir. Projemiz ile Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan da bulunan genç i?sizli?i konusunda deneyimli üç ortak sivil toplum kurulu?u ile birlikte 8 günlük süre zarf?nda umutsuz i?sizlerin tekrardan sosyal hayata kazand?r?lmas? konusunda ortaklar?m?z ile deneyim payla??m?nda bulunduk. Farkl? atölyeler düzenleyerek özgüvenlerinin yerine gelmesi ve kendi yeteneklerinin fark?na varmalar?na katk? sa?layarak, zaman?nda ayn? sorunlar ile kar??la?m?? ve bunlar? a?arak ba?ar?l? olmu? akran ve büyükleri ile çal??malar yapt?k ve örnek sunduk. Konuyla ba?da?t?rd???m?z drama ve d?? mekan aktiviteleri ile ki?isel geli?imlerine do?rudan katk?da bulunduk. Projemizdeki 12 i?siz gencin ve potansiyel i?siz aday? gençlerin kar??la?t?klar? en büyük sorun olan proje konumuzda özellikle onlar?n "ümitsiz i?siz" kategorisinden ç?k?p kendi hayatlar?n? kazanabilecekleri ve topluma fayda sa?layabilecekleri birer birey olma yolundaki destekçileri olduk. Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'den 36 kat?l?mc?n?n yer ald??? proje 16-24 ?ubat 2015 tarihlerinde Manisa?da gerçekle?ti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

3 Partners Participants