Search for European Projects

Interactief Waterbeheer
Start date: Sep 30, 2008, End date: Mar 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) willen de partners van dit project samen met de grootste grondgebruikers experimenten opzetten om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van die KRW. Daarnaast worden extra maatregelen getest, die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.Er zijn 3 hoofdthemas binnen het project, waarbinnen in totaal 20 pilots worden uitgevoerd op diverse locaties. Deze hoofdthemas zijn: interactief herstel van het waterkwantiteitssysteem, grensoverschrijdend interactief en gebiedsgericht herstel van het waterkwaliteitssysteem en interactief gebiedsgericht herstel van het grond- en watergebruik.Daarnaast is van wezenlijk belang de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling en de interne en externe communicatie van de bereikte resultaten.De projecten zijn nu in uitvoering en in de loop van 2011 zullen de resultaten van de projecten publiek gemaakt kunnen worden.De projecten variëren van het inrichten van rententiegebieden met een totale bergingscapaciteit van 130.000 m3 water met natuurontwikkeling, omzetting van intensieve landbouw naar natuur tot peilgestuurde drainage en een adviesinstrument om de landbouw te adviseren over optimaal zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties etc. Achievements: De partners van dit project hebben samen met de grootste grondgebruikers experimenten opgezet om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast werden extra maatregelen getest (fosfaatbeheer, peilgestuurde drainage, behandeling spuiwater, …) die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.De hoofdthemas waren interactief herstel van het waterkwantiteitssysteem, grensoverschrijdend interactief en gebiedsgericht herstel van het waterkwaliteitssysteem en interactief gebiedsgericht herstel van het grond- en watergebruik.Voor meer info: www.interactiefwaterbeheer.eu

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   4 228 846,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

20 Partners Participants