Search for European Projects

Inovace na česko-polském pomezí
Start date: Jun 30, 2012, End date: Jun 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

Inovace na česko-polském pomezí jsou základem budoucí prosperity celého tohoto regionu. Informovanost o inovacích v podnik.kruzích, státní správě, samosprávě a dalších institucích je na nízké úrovni. Časopis Inovace na č-p pomezí prohloubí informovanost o inovacích v podnik.prostředí a o realizaci č-p projektů zaměřených na inovace. Realizátor využije klasických schůzek a konferencí svolávaných v rámci jednotlivých projektů a k nim přizve realizátory podobných projektů, zástupce médií a dalších subjektů, kteří budou moci využít nové poznatky ve své praxi.Realizátor bude vydávat čtvrtletník "Inovace na česko-polském pomezí" "Innowacje na czesko-polskim pograniczu", ve kterém budou dvojjazyčně informace o inovacích, zejména informace z podnikatelského prostředí na obou stranách hranice a kromě toho bude věnována pozornost propagaci probíhajících či ukončených projektů zaměřených na inovace.Realizátor spolu s partnerem vydají celkem 12 čísel časopisu vždy v rozsahu 28 barevných dvojjazyčných stran ve formátu A4, vždy nákladem celkem 8 000 kusů. Časopis bude distribuován adresně na cca 5000 adres (distribuce-příloha).Druhou klíčovou projektovou aktivitou jsou schůzky realizátorů česko-polských projektů zaměřených na inovace. Půjde o setkání 14-20 osob v různých regionech ČR a PR, kterých se zúčastní podnikatelé, výzk.instituce,VŠ,zástupci realizátorů č-p projektů zaměřených na inovace, aj. z obou stran hranice. Setkání se uskuteční 1x čtvrtletně střídavě na české a polské straně. Cílem bude zvýšení informovanosti o inovacích v podnik.prostředí na obou stanách hranice, výměna informací, zkušeností, navázání partnerství, seznámení se s výstupy z jiných inovačních projektů. Současně proběhne prohlídka konkrétního místa, např.spalovna, výrobní závod, inform.centrum apod. s přizváním široké veřejnosti. Popis vytypovaných témat pro schůzky tvoří přílohu. V rámci vyšší komunikace se realizátor zdokonalí v polském jazyce.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 80.8%   276 300,50
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants