Search for European Projects

Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych
Start date: Jul 31, 2009, End date: Mar 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Jednym z podstawowych warunków rozwoju, nie tylko turystyki, ale większości dziedzin gospodarczych jest rozwój infrastruktury transportowej i odpowiednia dostępność przestrzenna. Muszą one być komplementarne względem różnych sektorów ekonomicznych. Dostępność komunikacyjna obok walorów turystycznych jest także podstawowym czynnikiem wyjaśniającym podstawy sukcesu ekonomicznego opartego na turystyce. Obszar przygraniczny Polski i Słowacji to region jak najbardziej predysponowany do rozwoju turystyki i ogólnie pobudzania rozwoju regionalnego, a równocześnie najgorzej ze sobą skomunikowany ze względu na barierę orograficzną. Analiza dostępności wykonana w różnych skalach przestrzennych pozwoli na identyfikację wąskich gardeł transportowych systemów transportowych oraz stanie się podstawą dla konkretnych wskazań inwestycyjnych i organizacyjnych mogących poprawić sytuację. Jednocześnie powstanie narzędzie badawczo-implementacyjne możliwe do wykorzystania przez władze samorządowe i inne podmioty także w przyszłości. Wyzwaniem jest zatem transfer wiedzy naukowej do zastosowań praktycznych, tak potrzebny dla rozwoju gospodarczego. Po zakończeniu prac, organizacje i jednostki administracyjne, planistyczno-decyzyjne i turystyczne otrzymają unikatowe narzędzie pozwalające na ocenę rzeczywistej dostępności przestrzennej i jej znaczenia dla rozwoju turystyki oraz planowania sieci infrastrukturalnych, przede wszystkim transportowych. Achievements: Jednym z podstawowych warunków rozwoju, nie tylko turystyki, ale większości dziedzin gospodarczych jest rozwój infrastruktury transportowej i odpowiednia dostępność przestrzenna. Dostępność komunikacyjna, obok walorów turystycznych jest także podstawowym czynnikiem wyjaśniającym podstawy sukcesu ekonomicznego opartego na turystyce. Głównym celem projektu było określenie możliwości zwiększenia potencjału turystycznego w wyniku poprawy dostępności transportowej oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk z sektora naukowego do sektora administracyjnego. Przeprowadzona w ramach projektu analiza dostępności wykonana w różnych skalach przestrzennych pozwala na identyfikację wąskich gardeł systemów transportowych na obszarze wsparcia Programu na polsko-słowackim pograniczu, a także stanowi podstawę dla konkretnych wskazań inwestycyjnych i organizacyjnych mających poprawić obecną sytuację. Analizy i wskazania, a także przykłady dobrych praktyk zostały zawarte w dwóch publikacjach: Możliwości poprawy dostępności i rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim oraz Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa w turystyce. Wraz z mapami obrazującymi między innymi izochrony dojazdu do pogranicza oraz mapami przedstawiającymi skupiska atrakcji turystycznej na polsko-słowackim pograniczu wraz z czasem dojazdu publikacje mogą być traktowane jako narzędzie badawczo-implementacyjne do wykorzystania przez władze samorządowe i inne podmioty także w przyszłości. To też narzędzie pozwalające na ocenę rzeczywistej dostępności przestrzennej i jej znaczenia dla rozwoju turystyki oraz planowania sieci infrastrukturalnych, przede wszystkim transportowych. Przeprowadzone dodatkowo w ramach projektu spotkania informacyjne z przedstawicielami władz na pograniczu i szkolenia sprzyjały transferowi wiedzy naukowej do zastosowań praktycznych. Określone zostały konkretne szanse i zagrożenia dla rozwoju potencjału turystycznego dzięki poprawie dostępności przestrzennej (wskazane zostały zarówno konkretne potrzeby jak i zarekomendowane zostały konkretne działania).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   231 370,00
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants