Search for European Projects

Information, inovation and education = development of bussines (Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání)
Start date: Sep 30, 2008, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Support the business and inovative background with orientation on using of potentioal of crossborder region fot creating the nets, mainly in development of services with high added value and inovative sectors of industry Achievements: 1. Klubové stretnutieV rámci projektu Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání výzy Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013, ktorý realizuje Trnavská regionálna komora v spolupráci s Obchodnou a hospodárskou komorou Hodonín sa dňa 22.10.2009 v SB Centrum Trnava, Vladimíra Clementisa 49, Trnava uskutočnilo 1. klubové stretnutie podnikateľov a organizácií trnavského kraja. Na stretnutí boli aj zástupcovia OHK Hodonín, ktorá je lead partner v tomto projekte. Na úvod bolo privítanie a predstavenie účastníkov, predstavenie firmy-výhercu VO, ktorá organizačne zabezpečovala túto akciu a podrobnejšie predstavenie projektu. Stretnutie bolo neformálne a cieľom bolo poskytnúť účastníkom priestor na vzájomné spoznanie sa a diskusia s pracovníkmi obchodných komôr. Takéto neformálne stretnutia a verejné diskusie majú svoju dôležitosť, čo zúčastnení aj potvrdili, a preto bola aj takáto aktivita zaradená do projektu. 2. Klubové stretnutie Trnavská regionálna komora SOPK zorganizovala v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave dňa 23. 3. 2010 v poradí druhé Klubové stretnutie podnikateľov v rámci projektu Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání OP CS SR – ČR 2007 – 2013. Klubové stretnutie otvoril svojím príhovorom obchodný radca ČR na Slovensku JUDr. Ján Švehlík, ktorý vo svojom príhovore ocenil takéto stretnutie, ktoré prispieva k rozvoju slovensko-českých vzťahov. Následne vystúpil predseda OHK Hodonín Luděk Šebesta, ktorý vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu medzi partnerskými komorami.Po príhovoroch pozvaných hostí pracovníci TT RK SOPK predstavili projekt Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ. V diskusii zodpovedali otázky podnikateľov týkajúce sa slovensko-českej spolupráce a projektu obchodný radca a pracovníci TT RK SOPK. Neformálna diskusia ďalej pokračovala počas recepcie. Výročná konferencia k OP PS SR-ČR 2007 - 2013 Zástupcovia Trnavskej RK SOPK sa 26. 11. 2009 zúčastnili výročnej konferencie k OP PS SR - ČR 2007 - 2013 v Kultúrnom dome Bořetice (Česká republika). Cieľom konferencie bolo informovanie o aktuálnych projektoch, oboznámenie s aktuálnymi programovými dokumentami OP PS SR - ČR 2007 - 2013, informovať o aktuálnych výzvach pre ďalšie obdobie. V rámci konferencie sa uskutočnila panelová diskusia. V rámci spolupráce Trnavskej RK SOPK a OHK Hodonín sa uskutočnilo priateľské stretnutie zástupcov partnerských komôr, za účelom vzájomnej informovanosti o spoločne realizovanom projekte Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Odborné semináre s využitím IT· Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií - druhá časť· Obchodné právo· Kalkulácia nákladov a tvorba cien· Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií· Podnikanie v Ruskej federácii (SNŠ) - druhá časť· Medzinárodný obchod v súčasnom období svetovej hospodárskej krízy· Podnikateľské ciele a pomerové ukazovatele· Základy účtovníctva· Reštrukturalizácia - ochrana podniku pred veriteľmi· Podnikanie v Ruskej federácii (SNŠ)· Elektronická komunikácia v colnom konaní po 1.7.2009

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 83.1%   645 954,00
  • 2007 - 2013 Slovak Republic - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants