Search for European Projects

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu
Start date: Jun 30, 2010, End date: Mar 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NEZNÁ HRANICE.Česko-polské příhraničí Slezska a Moravy patří k oblastem s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropě. Hlavním cílem projektu je vytvoření prvního společného regionálního informačního systému o kvalitě ovzduší v moravskoslezském česko-polském regionu. Potřeba takového systému vyplývá z dlouhodobě neuspokojivé kvality ovzduší na české i polské straně regionu. Jsou zde překračovány krátkodobé i dlouhodobé limity znečišťujících látek v ovzduší, zvláště suspendovaných částic (prašného aerosolu). Zvyšuje se zájem občanů o stav a příčiny znečištění ovzduší, probíhají diskuze a spekulace o vlivu přeshraničních přenosů těchto znečišťujících látek z Polska do ČR a naopak. V rámci projektu budou získána potřebná data pro celou zájmovou oblast na obou stranách hranice a budou provedena společná měření znečištění ovzduší včetně analýz a vyhodnocení a podrobný popis meteorologických podmínek ovlivňujících úroveň znečištění ovzduší v oblasti. Zpracovaná data budou sloužit jako vstup pro matematické modelování vztahů mezi emisemi ze všech skupin zdrojů a neuspokojivou kvalitou ovzduší v oblasti. Bude využit český matematický model šíření znečištění, který bude verifikován modelem používaným v Polsku. V další etapě projektu bude vytvořen predikční model pro předpověď znečištění ovzduší v obdobích nepříznivých rozptylových podmínek (inverzní situace). Ze všech výsledků bude možno vyhodnotit příčiny znečištění a vytvořit výstupy, které budou názorně a srozumitelně ukazovat stav a příčiny znečištění občanům a odborníkům na obou stranách hranice. Podrobné informace tohoto druhu jsou potřebné rovněž pro orgány veřejné správy, které mají za úkol neuspokojivou situaci řešit. Poslední etapou projektu bude zpřístupnění výsledků získaných v průběhu řešeníprojektu pro veřejnost na české i polské straně hranice. Achievements: Projekt je unikátní v rámci dané oblasti podpory i celého Programu, a to jednak svým tematickým zaměřením, ale především množstvím zpracovaných informací a rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace o znečistění ovzduší v celém přeshraničním regionu vyhodnoceny stejnou metodikou. Připravena byla prostorová digitální data, podrobné informace o všech typech zdrojů znečišťovaní ovzduší a meteorologická a imisní data. Národní monitorovací sítě byly doplněny dočasnými měřeními na dalších lokalitách, sledovány byly i škodliviny, které nejsou standardně měřeny. Pozemní měření bylo rozšířeno o letová měření znečištění ovzduší. Shromážděná data byla podkladem pro vypracování algoritmu prognózování aktuálních koncentraci škodlivin, modelovaní znečištěni ovzduší a hodnoceni transhraničního přenosu škodlivin mezi Českem a Polskem. Informační systém s kompletními výsledky projektu a podrobnými souhrnnými zprávami je dostupný na internetových stránkách www.air-silesia.eu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   1 466 901,38
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants