Search for European Projects

Hranice dokořán - Rozmówki polsko-czeskie
Start date: Jun 30, 2010, End date: Apr 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

V rámci programovacího období 2004-2006, programu INTERREG IIIA, dostala veřejnoprávní média v České a Polské republice poprvé v historii možnost pracovat společně.Česká televize, studio Ostrava a TVP Katowice této možnosti využily a realizovaly projekty Česko-polské mediální spolupráce "Poznejme se" a "Granica, która lączi".V jejich rámci vznikly pořady, které se věnovaly životu v příhraničí, seznamovaly diváky se stereotypy, které život dvou sousedních národů provázejí a ukazovaly příklady spolupráce.Na základě pozitivních referencí, které pořady ve svých zemích získaly, se televizní studio Ostrava rozhodlo ve spolupráci s TVP pokračovat s novým partnerem - TVP Wroclaw. Účast TVP Wroclaw umožní nový pohled na tematiku a přísun nových spolupracovníků. Štáby televizních studií, spojené v jediný realizační tým,budou vytvářet pořad, který bude v obou zemích vysílán v identické podobě a lišit se bude pouze překladem do národních jazyků. Realizační tým bude složen z odborníků, kteří budou pracovat pod hlavičkou České televize, studia Ostrava a týmu pracovníků TVP Wroclaw. Mezinárodní pracovní skupina bude zpracovávat společná témata, která se budou týkat ekonomiky, kultury, turistiky a obecně života v příhraničních regionech. Své příspěvky bude natáčet po celém česko-polském příhraničí. Divákům se dostane komplexních informací ze všech sousedících česko-polských krajů a vojvodství.Součástí projektu budou dvě tiskové konference.Po dobu trvání projektu bude probíhat informační kampaň, a to prostřednictvím sponzorovaných textů v celostátním deníku.Celý projekt bude podpořen speciální webovou stránkou, na které budou umístěny informace o projektu, tiskové zprávy, ohlasy a také videoarchiv odvysílaných dílů. Web strana bude mít českou a polskou mutaci a bude přístupná nejen pod dobu trvání projektu, ale také následujících pět let po jeho ukončení. Achievements: V neděli, 26. září roku 2010, odvysílaly Česka televize, Televizní studio Ostrava a TVP Wrocław první díl společného česko-polského pořadu „Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie“, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Projekt byl zaměřen na prohloubení spolupráce dvou veřejnoprávních medií – České televize, Televizního studia Ostrava a TVP S. A., Oddział we Wrocławiu. Pracovníci obou studií se spojili do jediného mezinárodního týmu, který plnil zadání projektu – vzájemné poznávání, prohlubovaní a předávání zkušeností a společná práce při výrobě pořadu. Česka televize, Televizní studio Ostrava již dříve spolupracovala, v rámci operačního programu INTERREG IIIA, se studiem TVP v Katovicích. Výsledkem byl úspěšný pořad „Poznejme se“. Oproti prvnímu projektu byl však nový cíl spolupráce studií v Ostravě a Wrocławi mnohem ambicióznější – vytvořit identický pořad, který se bude lišit pouze v národních jazykových verzích. Pořad „Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie“ byl výsledkem intenzivní spolupráce televizních odborníků, kteří stáli před nelehkým úkolem vzájemné komunikace a umělecké tvorby. 78 dílný cyklus pořadů přinesl pestrou paletu témat, která byla představena jednak z pohledu vlastního, ale také „pohledem souseda“. Tvůrci vycházeli z myšlenky, že to, co je jednomu národu naprosto jasné, může druhému působit potíže, problémy a také veselí. Pořad, který se objevoval na obrazovkách obou televizí téměř dva roky, se věnoval tomu, co nás rozděluje i spojuje, společné i rozdílné historii, vzájemným vazbám, jazykovým podobnostem i zvláštnostem a každodennímu životu na hranici a v příhraničí. V rámci projektu spolupracovala veřejnoprávní média České a Polské republiky, která poprvé v historii vytvořila společný tým a rovněž poprvé v historii, připravila a odvysílala společný pořad. Ten se zabýval širokým spektrem témat - ekonomikou, cestovním ruchem, kulturními tématy a rovněž gender problematikou. Pořad byl určen široké divácké obci složené z laické a odborné veřejnosti, které přinášel informace, náměty a příklady vzájemné spolupráce. Projekt primárně přispěl k prohloubení spolupráce médii veřejné služby, sekundárně pak mohl, prostřednictvím televizního vysílaní, ovlivnit přeshraniční vzájemné poznání a vnímání obyvatel obou stran hranice. Projekt a pořad byl podpořen speciální webovou stránkou www.rozmowki-polsko-czeskie.com.pl, která je dvojjazyčná obsahuje video archiv odvysílaných dílů pořadu, fotogalerii, informace o pořadu, projektu a jeho realizátorech. Webová stránka bude zájemcům k dispozici až do roku 2017.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   858 488,10
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants