Search for European Projects

Hodnocení koncentrací PAU a těžkých kovů na povrchu odvalů a v okolí průmyslových podniků
Start date: Jan 31, 2013, End date: Jun 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

V regionu se nachází mnoho pozůstatků hornické a metalurgické činnosti. Vysoké procento těchto objektů tvoří haldy (odvaly), na kterých byly ukládány hornické, hutní i jiné odpady. Obecně je uvažováno o jejich druhotném využití, např. začlenění do krajiny, případně přímo do intravilánu měst. Na haldách dochází k chemickým a mechanickým změnám uložených materiálů, specifickým případem jsou haldy hořící. Na povrchu hald a v blízkosti hutních provozů dochází k sedimentaci prachových částic. Následně se větrnou erozí, pohybem osob a techniky a těžbou haldového materiálu usazené prachové částice dostávají do ovzduší a podílejí se na zhoršené kvalitě ovzduší v okolí (polétavý prach, karcinogenní látky). Výzkum složení této druhotné prašnosti v regionu nebyl zatím proveden. Jedná o významný faktor kvality ovzduší, stávající uznávané metodiky zabývající se resuspenzí prachu (U.S.EPA AP-42, ČSN EN 15445) tuto problematiku ale z hlediska možných zdravotních efektů neřeší. Základní aktivitou projektu je komplexní chemický a mineralogický popis povrchové vrstvy hald a ploch významně ovlivněných průmyslovým spadem. V odebraných vzorcích prašné povrchové vrstvy bude hodnoceno chemické složení anorganické i organické fáze. Mineralogické analýzy objasní složení současných a vznik nových minerálních fází. Následně proběhne zhodnocení získaných dat s cílem určit velikost a složení možných emisí zdravotně závadných částic a okolnosti jejich vzniku. Součástí projektu bude v těchto lokalitách dosud neuskutečněné modelování, které objasní možnosti spontánního chování uloženého materiálu a vliv na kvalitu ovzduší při dalším využití hodnocených areálů (rekultivace, těžba aj.). Odběry vzorků, analýzy i vyhodnocení bude provedeno na shodném počtu lokalit a stejnou metodikou v české i polské části projektové oblasti. Práce budou prováděny smíšeným česko-polským týmem. Studie s podobným zaměřením a rozsahem zatím nebyla v regionu provedena. Podrobný popis projektu je obsažen v příloze.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants