Search for European Projects

Historické poznanie ako predpoklad prehlbovania spišského regionálneho povedomia
Start date: Jun 30, 2009, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Cieľom projektu je prostredníctvom významných výročí – 800. výročia prvej písomnej zmienky o Spiši a 700. výročia výstavby hradov v Starej Ľubovni a Nedeci posilniť regionálnu identitu medzi obyvateľmi Spiša. Predpokladom k tomu je v prvom rade zabezpečiť prezentáciu najnovších poznatkov o dejinách Spiša na medzinárodnej konferencii a hradov Ľubovňa a Nedeca na medzinárodnom seminári za účasti odborníkov zo Slovenska a Poľska. Druhým cieľom projektu je zabezpečiť vydanie odborného zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie (Spiš v 12. a 13. storočí) a populárno-náučnej knihy o dejinách a stavebnom vývoji hradov Ľubovňa a Nedeca (Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec). Prostredníctvom publikácií, ktoré budú distribuované do školských a okresných knižníc regiónu, sprievodcom CR sa najnovšie historické poznatky stanú dostupnými širšej verejnosti, predovšetkým mládeži. Projekt prispeje k vzájomnému poznaniu i porozumeniu medzi ľuďmi po oboch stranách slovensko-poľských hraníc. Téma konferencie skúma obdobie (12. a 13. storočie), v ktorom sa kládli základy multikultúrnosti regiónu Spiš. Achievements: Cieľom projektu bolo – s ohľadom na dôležité výročia 800 rokov prvej písomnej zmienky o Spiši a 700 rokov stavby hradov v Starej Ľubovni a Nedeci – posilnenie pociťovania regionálnych vzťahov medzi obyvateľmi Spiša. V rámci projektu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia a seminár, na ktorých boli predstavené výsledky najnovších výskumov týkajúcich sa dejín Spiša, ako aj hradov Ľubovňa a Nedeca. Bola vydaná aj špecializovaná zbierka referátov Spiš v XII. a XIII. storočí, a taktiež populárno-vedecká publikácia o dejinách a priebehu výstavby hradov („Sedem storočí hradov Ľubovňa a Nedeca“). Publikácia bola odovzdaná školám, turistickým sprievodcom, školským a univerzitným knižniciam. V marci v roku 2012 získala na Slovensku významné ocenenie Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov ako Najlepšia knižka o kraji a regióne Slovenska za rok 2011.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   50 660,00
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants