Search for European Projects

Higher education student and staff mobility project
Start date: Jun 1, 2014, End date: May 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

Projekti eesmärk vastavalt lepingule on Erasmus+ programmi põhimeetme 1 - kõrghariduse õpirände - elluviimine. Sisulised eesmärgid ning ka elluviidud tulenevad programmi reeglitest. Vastavalt rahastuslepingule pidi EMÜ ellu viima lepingu järgmiste mahtudega: SMS 37 osalejat; SMP 32 osalejat; STA 25 osalejat, STT 17 osalejat. Kuivõrd esimese projektiaasta lõpuks oli selge, et seda eesmärki ei suudeta täita, pikendasime SA Archimedese ettepanekul lepingut ka teiseks õppeaastaks. Lõplikuks tulemuseks jäi: SMS: 32 osalejat SMP: 57 osalejat STA: 26 osalejat STT: 24 osalejat Osalejate sooline jaotus on 100 naist ja 39 meest. Rahvusliku profiili kohta võib öelda, et tudengikonnast on enamus osalejaid eestlased (50) kuid ka välistudengite osakaal on märkimisväärne: 36 Soome, 1 Leedu, 1 Türgi ja 1 Ukraina kodanikku. ST tegevustes on samuti eestlased ülekaalus (40), lisanduvad 1 Saksa, 1 Vene, 1 Ungari ja 2 Ühendkuningriikide kodanikku. See näitab, et oleme ülikooli sees viinud infot programmi kohta edukalt ka meie ülikooli rahvusvahelise kogukonnani. Õppetasemete lõikes on jaotus järgmine: esimese astme tudengeid osales projektis 11, teise astme tudengeid ootuspäraselt ülekaalus (77) ning ainult üks doktoriõppe üliõpilane. Viimane on selgitatav sellega, et doktorantidele on avatud ka väga palju muid võimalusi välisülikoolides stažeerimiseks, kuid kindlasti püüame edaspidi veelgi aktiivsemalt nende tähelepanu juhtida ka Erasmus programmile. Töötajate osas jagunesid osalejad staaži osas küllaltki võrdselt: 14 osalejat vähem kui 10-aastase töökogemusega, 22 osalejat on 10 - 20-aastase töökogemusega ning 14 osalejat rohkem kui 20-aastase töökogemusega. Projekti tulemusena on EMÜ õpikeskkond muutunud rahvusvahelisemaks, kuivõrd nii õppejõud kui tudengid on saanud uusi kogemusi välisülikoolides. Väliskogemus on osalejate läbi rikastanud ka väiksemaid kogukondi ja külasid Eestis, kust paljud meie tudengid pärit on. Kuivõrd paljud meie tudengid jätkavad pärast ülikooli lõpetamist töötamist kodukohas, on Erasmus programmi raames saadud kogemused viidud laiali üle Eesti. Tulemuste levitamine: 1. töötajad: jagavad õpirändes saadud kogemusi nii kolleegidele oma struktuuriüksuses kui ka üleülikoolistel üritustel 2. töötajad ja tudengid: EMÜ kodulehel http://www.emu.ee/oppijale/oppimine-valismaal/erasmus/tudengite-kogemused/ 3. tudengid: õppeosakond korraldab üleülikoolilisi ja ka erialapõhiseid infotunde, kus tutvustatakse välismobiilsuse võimalusi. Nendel infoseminaridel esinevad ka varasemalt Erasmuse programmi toel välismaal õppimas või praktikal käinud üliõpilased. 4. tudengid: üliõpilaste erialaseltsid kutsuvad enda üritustele esinema oma eriala tudengeid, kes on käinud mõnes huvitavas kohas praktikal või õppimas. 5. blogid (sh Delfi Tudengiblogi), sotsiaalmeedia

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details