Search for European Projects

Higher education student and staff mobility project
Start date: Jun 1, 2014, End date: May 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

Internationalisering is al sinds geruime tijd een belangrijk onderdeel in het beleid van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De HvA erkent zijn verantwoordelijkheid studenten voor te bereiden op een werkzaam leven binnen een internationale en interculturele samenleving. De HvA beoogt in zijn opleidingen aan te sluiten bij de internationale stand van kennis en inzicht in het betreffende vakgebied, om zodoende de kwaliteit van zijn onderwijs te versterken. In het instellingsplan 2015-2020 benoemt de HvA internationalisering als één van vier strategische thema's van de hogeschool. De HvA zet daarbij in op zowel Internationalisation at Home (IaH) als internationale mobiliteit van studenten en medewerkers. Beide onderdelen zullen elkaar daarbij versterken. Enerzijds biedt de intenationalisering van het onderwijs en de organisatie de mogelijkheid tot het realiseren van inkomende en uitgaande internationale mobiliteit van studenten en medewerkers. Anderzijds draagt deze internationale mobiliteit bij aan het ontstaan van een internationale en interculturele onderwijsgemeenschap en international classrooms. De HvA neemt al geruime tijd deel aan de subsidieprogramma’s van de Europese Unie. Voorheen Socrates en het Lifelong Learning Programme, en sinds 2014 het Erasmus+ programma. Het Erasmus+ programma speelt, sinds de invoering, een centrale rol in het realiseren van de ambities van de HvA met betrekking tot internationale mobiliteit van studenten en personeel, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met dank aan de financiële middelen draagt het programma in belangrijke mate bij aan de gestage groei van de omvang van de mobiliteit. Daarnaast biedt het programma tevens duidelijke kwaliteitskaders, voor het realiseren van internationale mobiliteit. Het programma fungeert binnen de HvA aldus als een belangrijke katalysator om de kwaliteit van deze internationale mobiliteit, zowel onderwijsinhoudelijk als organisatorisch, naar een hoger niveau te brengen. In projectperiode 2014-2016 hebben 563 studenten en 54 personeelsleden gebruik gemaakt van de subsidies voor studie, stage, gastdocentschappen of training in het buitenland. Middels het Erasmus+ programma hebben deze deelnemers de gelegheid gekregen een extra, internationale, dimensie toe te voegen aan hun studie of beroep en daardoor de kwaliteit van een extra impuls te voorzien.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details