Search for European Projects

Higher education student and staff mobility project
Start date: Jun 1, 2014, End date: Sep 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Proje kapsam?nda imzalanan hibe sözle?mesi ile ö?renci ö?renim hareketlili?inden 18, ö?renci staj hareketlili?inden 10 ö?rencimizin, personel ders verme hareketlili?inden 6, personel e?itim alma hareketlili?inden ise 4 personelimizin faydalanmas? öngörülmü?tü. Gerçekle?tirilen hareketlilik say?lar? ise ?u ?ekildedir: 23 ö?renci hibeli, 5 ö?renci hibesiz olmak üzere toplam 28 ö?renci ö?renim hareketlili?inden faydalanm??t?r. Ayr?ca 9 personelimiz ders verme, 2 personelimiz ise e?itim alma hareketlili?i faaliyetinden faydalanm??t?r. Staj hareketlili?inin üniversitemizde tan?n?rl??? artt?rmaya yönelik çal??malar?n artt?r?lmas? planlanmaktad?r. Ayr?ca hareketlilikten faydalanan ö?renci ve personel ile yap?lan görü?meler ile kazan?mlar? hakk?nda detayl? bilgi al?nmaktad?r. Bu bilgiler yap?lan tan?t?m toplant?lar?nda vurgulanmaktad?r.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details