Search for European Projects

Higher education student and staff mobility project
Start date: Jun 1, 2014, End date: May 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

Internationalisering har en framträdande roll i Linnéuniversitetets vision- och strategidokument, för att konkretisera arbetet ytterligare finns även en internationaliseringspolicy. Internationellt utbyte/mobilitet är ett av verktygen som används inom internationaliseringsarbetet, och målet är att öka framförallt utresande mobilitet för såväl studenter som personal. Erasmus+ programmet är ett viktigt program för att främja och underlätta mobilitet. Linnéuniversitetet har varit aktiv i alla fyra mobiltetskategorierna i det här projektet, i såväl utresande som inresande mobilitet. Antalet utresande studenter inom studier har minskat något och Linnéuniversitetet har inte kunnat utnyttja hela budgeten. Antalet utresande på praktik har däremot ökat, i redovisning visas praktik över mer än ett läsår. Intresset för praktik har generellt ökat och studenter som måste välja mellan utlandsstudier och praktik tenderar att väja praktik, eftersom de anser att praktiken har en närmare och tydligare koppling till yrkeslivet. Centralnivå och fakultetsnivå har ett nära samarbete för att dela upp ansvaret, gällande ansökan, urval, nominering samt förberedelser (akademiska och praktiska) och tiden under och efter utlandsvistelsen. Linnéuniversitetet arbetar aktivt och på olika sätt för att förbereda studenterna att åka utomlands, den största utmaningen är inte vilken slags information som ska ges utan hur och när informationen ska ges för att den ska ligga rätt i tiden för förberedelserna, vilket också är väldigt individuellt. Arbetet med inresande studenter sköts framförallt på centralnivå gällande förberedelser och antagning till kurser. Boendet är en stor utmaning, vilket inte är unikt för Linnéuniversitetet. Majoriteten av inresande Erasmus+ studenter läser i multikulturella klassrum. För att fortbilda lärare som undervisar internationella studenter arrangeras seminarieserien 'teaching in the international classroom'. Linnéuniversitetet arbetar aktivt tillsammans med studentkåren för att underlätta integrering både på universitetet och i samhället. Antalet utresande personal inom undervisningsuppdrag har ökat, och det är både lärare som har deltagit tidigare och lärare som deltar för första gången som redovisas. Budgeten för STA har överskridits men underskottet täcks upp av OS-medel. Detta tyder på att kännedomen kring Erasmus+ mobilitet har spridits och fler känner till och nyttjar möjligheterna. Linnéuniversitetet arbetar aktivt för att göra utbytesmöjligheterna kända för alla chefer, både så att de kan uppmuntra sin personal och för att varje enskild medarbetare inte ska behöva argumentera fördelarna med ett utbyte. Möjligheterna att bjuda in undervisande personal från företag/organisationer har också utnyttjats. Mobiliteter för personalfortbildning är populärt och intresset ökar, denna mobilitet har underlättats genom att minimitiden har sänkts. De flesta deltagarna nämner personlig utveckling och ökad interkulturell förståelse som den största inverkan efter att ha deltagit i ett Erasmus+ utbyte, detta gäller såväl studenter som personal. Linnéuniversitetet respekterar principerna i ECHE och arbetar aktivt för att kvalitetssäkra processen och de långsiktiga resultaten av internationellt utbyte för studenter och personal.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details