Search for European Projects

Higher education student and staff mobility project
Start date: Jun 1, 2014, End date: Sep 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

През 2014/2015, първата година от новата програма Еразъм+, в Технически университет-Варна работихме активно по изпълнението на целите, които си бяхме поставили за изпълнение: - да подобрим качеството и да запазим броят на СМ от предходната година, като се акцентира на СМП; - да се насърчи многостранното сътрудничество с други европейски ВУЗ и с европейски компании; - да съдействаме за разработването и трансфера на иновативни практики, програми и методи на преподаване. Гореизброените цели се стремим да реализираме с качествено управление на програмата, в което активно участват широк кръг преподаватели и студенти (катедрени и факултетни ERASMUS координатори, институционален ERASMUS администратор, ERASMUS финансист, представители на Студентския съвет, студенти и преподаватели начело с Университетския координатор по програмата). Всички те участваха активно в: - подготовката и подписването на нови Билатералните договори; - информирането на студентите; - подбора на кандидатите за СМ и ПМ; - консултирането на заминаващите ERASMUS-студенти относно избора на дисциплини, които да изучават в приемащия университет или темите на дипломните работи; - мониторинга на участниците в мобилността; - признаването на периодите на обучение и предоставяне на възможност за полагане на непризнати изпити; - приемането, социалната и културна програма на пристигащите за преподавателска мобилност в ТУ-Варна чуждестранни преподаватели; - обучението, социалната и културна адаптация на пристигащите ERASMUS-студенти и др. с подкрепата на студенти от ТУ-Варна, членуващи във варненския ESN клуб.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details