Search for European Projects

Higher education student and staff mobility project
Start date: Jun 1, 2014, End date: Sep 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Аграрен университет участва в програма Еразъм от 1999 г. Дейностите по програмата са продължение на постигнатите резултати, като е налице непрекъсната тенденция за увеличаване броя на мобилностите. Участието на Университета в програмата подкрепя приоритетите на институционалната политика. Основната цел на програма Еразъм+ в Аграрен университет е приносът й за интернационализацията и модернизацията чрез поддържане и разширяване на контактите с партньори, обмяна на добри практики, актуализиране и създаване на нови учебни програми и планове, повишаване квалификацията и езиковата компетентност на студенти, преподаватели и непреподавателски персонал . Мястото на Аграрен университет в Европейското образователно пространство, както и интернационализацията и модернизацията са ключови елементи от политиката за развитие на Университета. АУ се стреми да предлага качествено образование, като възможността за провеждане на период на обучение или практика в Европейска институция допринася за обогатяване на знанията и практическия опит на студентите. Входящите и изходящи мобилности на персонала са ключова дейност от политиката за управление на човешките ресурси на Университета, те допринасят за академичния растеж на преподавателите, за повишаване квалификацията на административния и технически персонал и за подобряване на предлаганите услуги на студентите. Чрез дейностите по програмата Аграрен университет е разпознаваем в Европейското образователно пространство като образователна институция, която предлага модерно и качествено образование. Аграрен университет спазва принципите на Еразъм+ хартата, като дава равен достъп на всички участници, провежда прозрачна селекция на студенти и персонал, признава напълно периодите на мобилност с цел обучение и практика и пълния размер на ECTS кредитите, отразени в Академичната справка и Сертификата за проведена практика, издавани от приемащите институции; следи и съдейства за изготвянето на Споразумения за обучение или практика /Learning agreement and Learning agreement for Traineeship/ преди началото на мобилността, осигурява информационна подкрепа за изходящи и входящи студенти. Университетът издава Eвропейско дипломно приложение на всички студенти, които заявят, че желаят да го получат. В приложението се отразяват резултатите от обучението или практиката по Еразъм+. Всички дейности по програмата се осъществяват на база интер-институционални споразумения. Университетът има изготвен вътрешен правилник за дейностите по програма Еразъм+. АУ публикува на страницата за входящи Еразъм студенти /на английски език/ каталог на предлаганите дисциплини, срокове и критерии за кандидатстване, информация за настаняване в общежитието на Университета, социално-битови условия. Броят на договорените мобилности за 2014-2015 академична година е 105, съгласно споразумението между ЦРЧР и Аграрен университет. Аграрен университет е реализирал 7 допълнителни мобилности, или общо 112 мобилности, от които 65 студентски мобилности за обучение и практика и 47 мобилности на преподавателски и непреподавателски персонал. През настоящата академична година отчитаме най-висок брой студентски и преподавателски мобилности от стартирането на програмата. Броят на студентските мобилности с цел обучение остава стабилен, като за академичната година те са 16, Налице е тенденция е за засилване на интереса към практиките. Входящите студентски мобилности са 15, като 13 са за обучение и 2 за практика. Постигнат е баланс по отношение входящи/изходящи студентски мобилности с цел обучение. Броят на входящите мобилности /15/ е реципрочен на броя на изходящите студентски мобилности с цел обучение - 16. Входящите преподавателски и непреподавателски мобилности са 35, като броят е почти реципрочен на изходящите мобилности, които са 47. Тенденцията за близко сътрудничество с Полша продължава, като в резултат на дейностите по програмата бе изготвена Магистърска програма "Растениевъдна продукция" с двойна диплома съвместно със Западнопомерански технологичен университет в Шчечин. Засилва се и сътрудничеството с Португалия - вече трета година приемаме студенти от Политехнически университет в Коимбра, Тази година двама студенти проведоха обучение там, посрещнахме трима преподаватели и един служител в Международен отдел, осъществени са 6 изходящи мобилности на преподавателски и непреподавателски персонал. В процес на разработка е съвместна магистърска програма по животновъдни науки.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details