Search for European Projects

Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané
Start date: Jan 31, 2012, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Město V.Bystřice a Muzeum opolské vsi (MWO) jsou přirozeným partnerem z důvodu, že V. Bystřice aktivně a dlouhodobě podporuje místní tradice a folklór a MWO tak činí svou podstatou. Oba partneři se dlouho znají a spolupracují, oba sídlí v tradičních regionech-Hané a Slezsku, proto chtějí realizací společ. projektu nabídnout a obohatit společenství lidí na obou stranách hranice o své tradice a kulturní hodnoty a překlenout "vzdálenost".Stane se tak prostř. řady setkání a akcí v r.2012-2013, které jsou naplánovány společně,vždy se zapojením nebo účastí partnera i veřejnosti. Přestože Velká Bystřice bude v projektu mít na starosti nebo bude zapojena do 11 aktivit a MWO 10 aktivit, většina z nich je přirozeně propojených a má svůj protějšek na druhé straně hranice, čímž je více podpořena kulturní provázanost nebo rozlišnost i obohacení a účast. Jedná se o vzájemné aktivity - Společný masopust (ČR)/Karnawal (PL)-s pochody maškar aj.,Slavnost kroje na téma svatba a s ukázkou han. a slezsk. krojů, otevření vitrín s výstavou krojů a společné publikace o han. a slezsk. krojích (ČR)/Otevření expozice krojů (PL)- s ukázk. hanáck.krojů, Lidový rok se Slezskem(ČR)/Folklorní festival (PL)-vystoup. slezsk. a han. souborů, řemeslníků aj., Kurzy hanáckých lidových tanců (ČR)/Muzejní řemeslné kurzy-slezská řemesla (PL)-s účastí dětí, Farmářské trhy s ukázkou tradič. slezských výrob. postupů a s účastí polských farmářů (ČR s PL účastí), Ukončení projektu putovní výstavou fotogr. z projektu v ČR a PL a další doprovod. aktivity -Vybavení hanáckého národopisného muzea a IC (ČR) a jazykový zákl. kurzem polština-čeština pro společný organizační tým (ČR, PL). Projekt bude řízen společ. týmem partnerů a bude realizován z části vlastními silami partnerů a z části dodavatelsky-především při zajiš.vystoupení souborů, ukázky řemesel, výroby a instalací výstav, zaj. dopravy, ubytování a stravy pro účastníky, vybavení muzea a IC, nákupu stánků pro trhy a ostatní aktivity aj. Projekt bude mít www. Achievements: Cílem projektu bylo posílit sounáležitost, porozumění, identitu a partnerskou spolupráci místních komunit a institucí. V rámci projektu byla naplánovaná řada akcí, jež měly zapojit Slezany, Hanáky i ostatní Čechy a Poláky do společných aktivit, podnítit vzájemnost, napomoci překonávat bariéry, probudit zájem o vlastní tradice a povzbudit hrdost, a to vše prostřednictvím kulturních akcí konaných na obou stranách hranice. Mezi aktivity projektu patřily například: společný masopust, lidový rok se Slezskem, farmářské trhy, muzejní řemeslné kurzy, vybavení hanáckého národopisného muzea a informačního centra, folklorní festival, kurzy hanáckého tance, expozice krojů, putovní výstava fotografií z projektu, jazykové kurzy a další. Tyto aktivity dokázaly přitáhnout velký počet návštěvníků (přes 4,5 tisíce) i zapojit přímé účastníky (účinkující, řemeslníky, lektory atd.), a tím splnit cíle projektu. Všechny akce byly na obou stranách hranice dobře propagovány tištěnými materiály, které zahrnovaly například plakáty, letáky, pozvánky, oznámení v médiích či na internetových portálech a projektovém webu. O průběhu akcí informovala místní média také v reportážích. Aktivity probíhaly za velmi dobré součinnosti obou partnerů. Současně s aktivitami probíhala pracovní jednání projektových týmů. Díky tomuto projektu se zvýšilo povědomí o hanáckých a slezských tradicích. Výstupy s dlouhodobým trváním jsou česko-polská publikace o hanáckém a slezském kroji, národopisná expozice zřízená v prostorách informačního centra ve Velké Bystřici, pořízení mobiliáře informačního centra, prodejních stánků, AV techniky, informačního kiosku a rozsáhlá videa a fotodokumentace.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   100 998,78
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants