Search for European Projects

Grensel se klassekontakter (Grenseløse klassekontakter)
Start date: Dec 31, 2001, End date: Dec 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska para ihop ett antal Jämtländska och Trönderska skolklasser med elever i åldrarna 10-12 år. Ungdomarna gör presentationer av sig själva, beskrivningar av resp. skola, beskriver hur skolan samverkar med samhälle och näringsliv för att så avslutas med "något som vi gärna visar i vår bygd" och skickar detta till varandra i vänklasserna. Under projektets gång kommer sammanlagt 54 klasser att delta. Projektet planeras arbeta med fyra huvudteman; kultur, fritid, miljö/resurser, vår region i framtiden. Samverkan mellan skola/närsamhälle kommer att vara ett genomgående tema. Undersökningar eller intervjuer genomförs på samma sätt i resp. närsamhällen för att på så sätt få en grund för diskussioner och analyser av likheter och olikheter i regionen sett ur ungdomarnas perspektiv. Det också intressant att särskilt studera entreprenörskap, dels det yttre i form av samverkan med samhälle/näringsliv dels det inre som mer handlar om initiativkraft, nyfikenhet, upptäckarglädje, kreativitet osv. Under andra samarbetsåret avslutas forskningsuppgifterna och besöken i varandras skolor genomförs då forskningsresultat visas och rapporter lämnas. Den mest spektakulära delen av programmet blir att spela upp de framtidsscenarier som vuxit fram som ett resultat av de gemensamma studierna.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details