Search for European Projects

Find Your Beat: Innovative Education and Research in Environmental Field
Start date: Sep 1, 2014, End date: Dec 31, 2015 PROJECT  FINISHED 

Projekt Find Your Beat: IInovatívne vzdelávanie a aplikovaný výskum v environmentálnej oblasti je jednoročný program Európskej dobrovoľníckej služby vedený organizáciou DAPHNE. Štyria mladí ľudia z Českej Republiky a Veľkej Británie sú pozvaní stať sa súčasťou niekoľkých pracovných tímov organizácie pod vedením expertov v oblasti aplikovaného výskumu, obnovy a manažmentu chránených území a pedagógov a metodikov inovatívnych vzdelávacích postupov. Projekt sa uskutoční od októbra 2014 do septembra 2015 na Slovensku v dvoch sídlach organizácie, v hlavnom meste Bratislave a historickom meste Banská Štiavnica, ktorá je lokalitou svetového dedičstva UNESCO. Kompetencie nadobudnuté počas roku praxe v neziskovej organizácii s 20 ročnými skúsenosťami pomôžu zvýšiť šance mladých ľudí na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Vďaka šanci rásť nielen profesionálne ale aj osobnostne sa zvýšia šance presadiť sa v spoločnosti a prispieť k jej postupnej premene. Projekt sa snaží aktivizovať mladých ľudí k rozvoju harmonického prostredia – v oblasti spoločenskej a prírodnej. Mladým ľuďom umožňuje získavať širokú škálu praktických skúseností a kompetencií (interkulturálne a sociálne vzťahy, komunikačné a organizačné zručnosti, objavujú svoj talent a motiváciu. Účastníci asistujú v nasledujúcich aktivitách: manažment chránených oblastí – praktická práca v teréne, digitalizácia máp, tvorba nových metodických pomôcok a materiálov, lektorovanie programov, administratívna podpora pri vedení projektov a podporné PR aktivity., Účastníci sú vedení k tvorbe návrhov a realizácii svojich vlastných projektov a ideí, čim sa posilnia v určovaní si svojich cieľov a v nachádzaní podpory pri ich napĺňaní. Ich osobný rast je podporovaný pravidelnou komunikáciou s mentorom a koučom. Od účastníkov očakávame prínos nových myšlienok a podnetov pre prácu v organizácii, skvalitnenie našich zručností v interkultúrnych pracovných tímoch, obohatenie a posilnenie prebiehajúcich aktivít vo vedeckom a vzdelávacom sektore a rozšírenie vzdelávacích služieb (programy pre deti v MŠ a ZŠ v anglickom jazyku.) Projekt rovnako pozitívne ovplyvní život v komunite a spoluprácu medzi subjektami zainteresovanými do jeho priebehu. V neposlednom rade prispeje k priamej ochrane životného prostredia. Project Find Your Beat: inovative education and applied research in the environmental field is a one year programme of European Voluntary Service organised by Daphne – Institute of Applied Ecology. Four young people from the Czech republic and Great Britain are invited to join several work teams within the organisation under the supervision of experts in the field of apllied research and restoration and management of protected areas as well as teachers of inovative educational methods. Project will take place from October 2014 to September 2015 in Slovakia in two offices of the organisation, one in the capital Bratislava, the other in a historical town Banská Štiavnica, a UNESCO World heritage site. Competencies gained during the one year service in a non-governmental organisation with 20 years of experience can help young people to improve their employability. Thanks to the chance to grown not only on professional but also on personal level can increase their chances to find their place in the society and contribute to its gradual change. Project aims to activate young people to contribute to the development of harmonious and balanced environment – in both social and environmental area. It helps young people to gain a wide variety of practical skills and competencies (intercultural and social relations, communication and organizational skills, discovering their talents and motivation). Participants will assist in the following activities: management of protected areas – fieldwork, digitization of maps, creation of new educational materials and tools, assisting in the educational programmes, general administrative support and assisting in PR activities. Participants are encouraged to create and work on their own ideas and little projects, which can increase their ability to determine their own goals and find support in their pursuit. Personal development will be supported by regular interaction with a mentor and couch. It is expected that the participants will bring new ideas and initiatives for work in the organization, improve our skills in intercultural work teams, enhance our ongoing activities in the scientific and educational field and help to develop educational services (educational programmes for children from kindergarten to primary and secondary schools in English language). Additionally, project will have a positive impact on life in our community and cooperation among all stakeholders involved in the works of the organization. Nevertheless, the project will contribute to direct protection of the environment.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

3 Partners Participants