Search for European Projects

Fauna Krkonoš
Start date: Jul 31, 2012, End date: Jun 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

Bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze je jedno z nejcennějších území, které se na česko-polskéhranici nachází. Správy národních parků z obou stran hranice dlouhodobě pečují o ochranu a obnovu biodiverzitya zlepšení stavu přírodních stanovišť na své území, které je dokonce pod ochranou UNESCO či NATURA 2000.Důležitým předpokladem pro správná managementová opatření je znalost aktuálních dat a informací. Ochráncipřírody proto vybraly čtyři segmenty fauny Krkonoš. Ptáci, motýli, netopýři jsou velmi dobrým indikativním vzorkemstavu a vývoje životního prostředí v národních parcích. Jelení zvěř naopak působí největší škody na ekosystémulesních porostů. Po dobu tří let budou monitorovány stavy, rozšíření druhů či zdravotní stav populací zvěře.Získaná data budou podrobena analýze a srovnání s historickými údaji a zároveň porovnají oba národní parkymezi sebou. Tyto zásadní informace budou sloužit při rozhodování orgánů ochrany přírody, nově však s možnostíposouzení vlivu stanovených opatření na národní park za hranicí státu. Data se použijí také pro nastavenímanagementových opatření konaných samotnými ochránci přírody.Zjištěné údaje budou dále tvořit podklad pro vydání publikací v populárně-naučném stylu, čímž se rozšíříinformace široké veřejnosti. Zorganizovány budou výstavy fotografii a závěrečná konference.V příloze projektu je uveden zkrácený výtah z metodik průběh projektu včetně stanovených výstupů a cílů.Realizace bude prováděna ve spolupráci partnerů a dalších odborných institucí (např. Jihočeská univerzita, Českáspolečnost na ochranu netopýrů atd.).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website

2 Partners Participants