Archive of European Projects

European School - Key to Modern European Education
Start date: 01 Aug 2014, End date: 30 Jun 2016 PROJECT  FINISHED 

Zapojená slovenská škola implementovala interdisciplinárne prístupy vo vyučovacom procese oproti tradičnému vzdelávaniu na úrovni pred-primárneho a primárneho stupňa na Slovensku prostredníctvom ďalšieho vzdelávaní svojich učiteľov v Španielsku, Lotyšsku, Poľsku, Francúzsku(resp. kurz prebiehal v Portugalsku) a v Turecku v súlade so strategickým rámcom pre vzdelávanie a prípravu, vrátane inovácie a kreativity v počiatočnej fáze vzdelávania detí. Hlavným cieľom projektu bolo rozvíjať efektívne využitie získaných teoretických vedomostí do ich praktickej implementácie, eliminujúc „hranice“ medzi jednotlivými školskými predmetmi. Navrhovanou metódou bola realizácia týchto prístupov aplikáciou obsahovo-integrovaného vyučovania ako aj formou metódy CLIL na úrovni pred-primárneho a primárneho stupňa ZŠ s cieľom vytvoriť vidiecku bilingválnu základnú a materskú školu. Pomocou tohoto projektu sme sa snažili bojovať so vzdelávacími problémami na primárnom stupni využijúc kreatívne, inovatívne a efektívne metódy a rozvíjať i učiť sa od ostatných zahraničných partnerov (skúsených v tejto oblasti) ak efektívnym metódam školského manažmentu a jednotlivým predmetovým komisiám, aby sme dokázali prispôsobiť, adaptovať, zmeniť a doplniť školské vzdelávacie programy za účelom stať sa v budúcnosti bilingválnu základnou a materskou školou. Projekt obsahoval aj zapojenie pedagógov a metodiky pre detí so špeciálnymi potrebami do projektových aktivít, predovšetkým migrantov, rómskych detí, detí z iného prostredia, žiakov so špeciálnymi potrebami za účelom vytvoriť priestor pre ich rozvoj a sebarealizáciu. Umožnili sme preškolenie učiteľov zo školského klubu detí a učiteľov, ktorý spravujú Pamätnú izbu Monsig. Františka Jozefa Fugu – prvého prezidenta Matice Slovenskej v zahraničí v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva. Počas dvojročného obdobia sa v rámci 17 mobilít učiteľov (zastupujúci všetky školské predmetové komisie a zároveň zo všetkých stupňov ZŠ a MŠ – pred-primárne vzdelávanie, 1. a 2. stupeň ZŠ, manažment školy sa vzdelávali v rámci job-shadowingu a observácií v oblasti riadenia škôl a prípravy projektov, začleňovania medzidisciplinárnych komponentov do školského a strategického kurikula) zaškolili a vzdelávali plošne v zahraničí a následne ostatní členovia pedagogického zboru formou diseminácie a školení, seminárov, pracovných workshopov v škole prostredníctvom Metodických dní školy a pod. Všetci účastníci mobilít pripravili po návrate zo služobnej cesty prezentáciu pre ostatných učiteľov, oznam a fotografie na webovú stránku školy, článok do miestnych novín a týždenníkov (Viniansky strapec, Michalovčan a pod.), nástenné noviny v priestoroch školy, prezentácie v rámci stretnutí rady školy a Rodičovskej rady. Povinnosťou bolo vystúpiť na stretnutiach Školského úradu Vinné a predstaviť novo-získané poznatky a materiály z mobilít. Uvedeným projektom sme následne implementovali získané zahraničné skúsenosti na predmetoch – dejepis, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, informatika,a anglický jazyk, konverzácie v anglickom jazyku, telesná výchova, rodný jazyk a literatúra, chémia, biológia, ekológia a v rámci vzdelávania o národnej kultúre a dedičstve. Navyše sme zapojili (aj v projekte neplánované) nepovinné predmety ako Varenie, športové hry a Náboženská výchova formou CLIL a pod.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

5 Partners Participants