Search for European Projects

Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Start date: Sep 1, 2014, End date: Aug 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

Ľudstvo funguje neudržateľným spôsobom. Malo by sa učiť od prírody, ktorá je vo svojej podstate udržateľná - recykluje odpad, ktorý v nej vzniká, využíva Slnko ako obnoviteľný zdroj energie, dokáže sa prispôsobiť novým podmienkam a má funkčnú samoreguláciu (ktorá ľuďom chýba). Základným východiskom prerodu spoločnosti k udržateľnému spôsobu života je výchova a vzdelávanie na školách. Výsledky zrealizovaných prieskumov hovoria, že environmentálne vzdelávanie je zamerané na všeobecné informácie, realizované je v teoretickej rovine, pričom žiakom chýba pochopenie vlastnej zodpovednosti voči životnému prostrediu a častokrát ani nepoznajú možnosti, ako môžu aktívne prispieť k ochrane životného prostredia na lokálnej úrovni. Projekt Envi – Mobile si dal za cieľ vytvoriť inovatívne výučbové materiály, ktoré nielenže poskytnú žiakom informácie o životnom prostredí, ale zároveň podporia zmenu ich prístupu k ochrane životného prostredia na lokálnej úrovni a inšpirujú ich k aktívnej participácii na zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Výstupy zároveň podporujú integráciu environmentálnej výchovy v rámci školských vzdelávacích programov na základných a stredných školách, využívajú medzipredmetové vzťahy a podporujú výučbu odborného obsahu v cudzom jazyku. Do projektu bolo zapojených 5 partnerov zo 4 krajín - SK/Strom zivota (OZ aktívne v oblasti environmentálneho vzdelávania a ochrany kultúrneho dedičstva), SK/INAK (OZ zaoberajúce sa tvorbou metodík a realizáciou vzdelávacích podujatí), IT/IBIMET-CNR (vedecký inštitút venujúci sa rôznym oblastiam v rámci rozvoja mestských sídiel a ochrany životného prostredia), ES/VITA XXI SLP (platforma poskytujúca expertné konzultačné služby v oblasti životného prostredia) a CZ/HB Modrý Kámen (nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu udržateľného spôsobu života). Pre podporu stanovených cieľov boli v rámci projektu vytvorené nasledovné výstupy: - Analýza potrieb - medzinárodná štúdia, na základe ktorej boli zadefinované oblasti a témy vzdelávacích materiálov. - Vzdelávacie materiály, ktoré sú voľne k dispozícii - databáza 575 environmentálnych cvičení a to v každom jazyku partnera a v angličtine, stiahnuteľná cez mobilnú aplikáciu, podporujúca výučbu odborného obsahu v cudzom jazyku a 305 metodík, ktoré sú určené pre výučbu environmentálnej výchovy v rámci medzipredmetových vzťahov. - Leták, prezentujúci projekt a jeho výstupy. - Webová stránka projektu, na ktorej sú umiestnené všetky výstupy na stiahnutie. V rámci projektu boli zorganizované aj nasledovné aktivity: - 2 nadnárodné stretnutia projektových partnerov, na úvod a v závere projektu, - 4 konferencie, na ktorých boli diseminované výstupy projektu, - 3 vzdelávacie podujatia, určené učiteľom a pracovníkom s mládežou, ktorých cieľom bolo zaškoliť účastníkov do metodológie EUR a metodiky tvorby vzdelávacích materiálov. Realizácia projektu navyše pomohla pri: - zvyšovaní povedomia študentov o životnom prostredí a zlepšovaní ich jazykových a IKT zručností, dôležitých pre ich budúcu kariéru, - pochopení dopadov našich činov na krajinu v rámci lokálneho prostredia, - podpore inovatívnych prístupov v rámci aktívneho prístupu pri zlepšovaní prostredia, v ktorom ľudia žijú, - podpore sebavzdelávania študentov v oblasti problematiky životného prostredia a cudzích jazykov, - k zdieľaniu príkladov dobrej praxe na medzinárodnej úrovni, - podpore mobility a spolupráce medzi krajinami a cieleného budovania kapacít v oblasti environmentálnej výchovy.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website

4 Partners Participants