Search for European Projects

Ekologie bez hranic
Start date: Jun 30, 2010, End date: Oct 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Rozvoj česko-polského pohraničí závisí na partnerské spolupráci obou zemí na základě propojení rozmanitými vazbami. Důležitou roli sehrávají veřejné instituce tvořící venkovská společenství, tj. obce, které mají nejblíže k obyvatelům a jejich potřebám. Podpora spolupráce obce Borów a obce Medlov prostřednictvím výměny zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí je hlavním cílem projektu. Posílením a prohloubením spolupráce bude realizace šesti rozmanitých aktivit (dále i jako akt.), které budou odrážet specifika projektu. 1. aktivita: Ekologický seminář v Medlově pro pracovníky obou obcí spočívající ve výměně zkušeností s českým partnerem na téma provozu skládky odpadu a systému shromažďování odpadních vod. 2. aktivita: Konference v obci Borów týkající se prezentace způsobu realizace ekologické politiky v obci Medlov a řešení, která lze využít v obci Borów a okrese Strzelin, v němž chybí skládky odpadu a zvláštní politika v této oblasti. 3. aktivita: Výměna mládeže (environmentální vzdělávání) -Naučná stezka po stopách přírodních památek regionu Wzgórza Strzelińskie a společná výuka polského a českého jazyka pro žáky z území obcí Borów a Medlov. 4. aktivita: Vzdělávací cesta do Krkonošského národního parku KPN na polské straně -seznámení se s chráněnými rostlinnými a živočišnými druhy a přírodní oblastí (environmentální vzdělávání) a seznámení se s dějinami příhraničí -Stezka piastovských hradů. 5. aktivita: Vzdělávací cesta na české straně Krkonošského národního parku KRNAP (environmentální vzdělávání). 6. akt.: Výměna mládeže -Kurz ekologického záchranářství v Medlově propojený s kurzem poskytování první pomoci a mládežnickou požární soutěží. Milníkem projektu bude vytvoření společných webových stránek, které budou místem pro výměnu zkušeností během a po realizaci projektu a vypracování programu další spolupráce, jenž vypracuje projektový tým během realizace projektu. Achievements: Do skupiny projektů, které mohou inspirovat k rozvíjení přeshraniční spolupráce patří také projekt „Ekologie bez hranic“. Hlavním cílem projektu byl vývoj spolupráce místních orgánů obou obcí a škol, které jsou jejich organizačními složkami. Partneři projektu, obce Borów a Medlov, usilovali o výměnu zkušeností mezi těmito orgány prostřednictvím výměny zaměstnanců a mládeže a také utvořením společného programového dokumentu, který přispívá k rozvoji spolupráce v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy. Těchto cílů bylo dosáhnuto pomocí řady aktivit neinvestičního charakteru.K nejdůležitějším patřily ekologický seminář v Medlově, konference věnovaná ekologii v Borově, ekologické vzdělávání určené pro mládež, jehož hlavními tématy byly výměna mládeže, vzájemné vyučování jazyka, společné vzdělávací zájezdy do polské a české části Krkonošského národního parku a poznávání chráněných druhů rostlin a zvířat a také společné školení ekologické havarijní služby v Medlově spojeno s kurzem první pomoci. Výjimečnost projektu vyplývala ze zapojení do projektu jak zástupců samosprávy, tak velké skupiny mládeže. Společná koncepce projektu a velká intenzivita spolupráce přinesla výsledky nejen v podobě bezproblémové realizace projektu a dosáhnutí naplánovaných výsledků, ale také inspirovala partnery k přípravě a realizaci dalších společných akcí. Jedním z dopadů projektu bylo zpracování programu další spolupráce. Na jeho základě obě obce činí další kroky v rozvíjení přeshraničního partnerství. Se spoluprací se pokračovalo a pokračuje pomocí společných jazykových kurzů pro mládež, lyžařského a snowboardového kurzu, kterého se zůčastnili žáci z Polska a České republiky. Organizují se společné výlety na kole na druhou stranu hranice a také společné taneční kurzy. Aktivit projektu Ekologie bez hranic se aktivně zúčastnilo téměř 300 osob. Míra, kterou tento projekt přispěl k rozvoji spolupráce obou obcí dovoluje soudit, že v blízké budoucnosti skupina obyvatel, kteří se zapojují do aktivit přeshraničního charakteru, se významně zvýší.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   53 322,26
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants