Search for European Projects

dpora návštěvnosti a vzájemná propagace Zoo Olomouc a Zoo Opole v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce (Podpora návštěvnosti a vzájemná propagace Zoo Olomouc a Zoo Opole v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce)
Start date: May 31, 2013, End date: May 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Zoo Olomouc a Zoo Opole spolupracují na různých aktivitách v oblasti výměny zvířat již od roku 1985. Obě zahrady se každý rok setkávají na CZ-PL-SK setkáních, kde si účastníci vyměňují zkušenosti s chovem a výživou vzácných druhů zvířat. Během úspěšné realizace projektu Spolupráce Zoo Olomouc a Zoo Opole v oblasti cestovního ruchu vzešla na základě pozitivních ohlasů návštěvníků myšlenka prohloubit spolupráci obou zoo. Předmětem nového projektu je poukázat na problémy v oblasti ochrany životního prostředí a to prostřednictvím veřejných chovatelských objektů, které by prezentovaly zoo jako zásadní subjekty podílející se na záchraně ohrožených druhů zvířat a na jejich vědeckém poznání, jež přispěje k ochraně ve volné přírodě. Všechny aktivity by byly, kromě svých vědeckých cílů, také využity jako nové marketingové aktivity, jež by přilákaly návštěvníky jak z domácích, tak zahraničních partnerských regionů. V Zoo Olomouc by vzniklo velkokapacitní mořské akvárium zaměřené na chov mimořádně ohrožených rejnoků sib skvrnitých. Zoo Opole by realizovala výstavbu chovného centra pro velké a ve volné přírodě vzácné kočkovité šelmy tygry ussurijské a lvy africké. Zoo Opole je velmi zkušeným subjektem v oblasti správy a provozu velkokapacitních nádrží na mořskou vodu a může tak předat nedocenitelné zkušenosti Zoo Olomouc o tom, jak nakládat s mořskou vodou v nádržích nad 200 000 l (statika, filtrace, chem. stabilita, okysličování). Zoo Olomouc patří v Evropě mezi nejzkušenější instituce v oblasti chovu velkých kočkovitých šelem. Pravidelně odchovává lvy berberské, levharty mandžuské (ve volné přírodě je jen 35 těchto zvířat, pouze 7 reprodukčně schopných samic; Zoo Olomouc se podílí na reintrodukci do rezervací u Novosibirsku). Je zřejmé, že spolupráce je vhodná nejen z hlediska podpory cestovního ruchu, ale i z důvodu výměny zkušeností, poznatků a dovedností mezi zaměstnanci obou zoo, které mohou mít zásadní vliv na záchranu vzácných a ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants