Search for European Projects

dpora energetické efektivity a obnovitelných zdroju ve Vsetíne (Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdroju ve Vsetíne)
Start date: Jun 30, 2005, End date: May 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zameren na snížení energetické nárocnosti budov školního areálu, ve kterém je umísteno Strední odborné ucilište a Odborné ucilište ve Vsetíne. V areálu se nachází celkem 7 pavilónu a budova telocvicny. Školy navštevuje od 1.9.2005 celkem 857 žáku a je zde zamestnáno 130 zamestnancu, z toho 91 pedagogu. Pro snížení energetické nárocnosti je navrženo zateplení všech 7 pavilónu a instalace solárního systému na ohrev TUV pro úcely telocvicny. Realizace projektu prinese: - ochranu životního prostredí ve meste Vsetín - dojde k úspore spotreby tepelné energie o 1 246,2 GJ/rok se všemi pozitivními dopady jak do ekonomiky, tak životního prostredí – vlivem snížení nároku na teplo dojde ke snížení emisí CO2 u výrobce tepla o 26,5 tun. - zvýšení povedomí mládeže na využití alternativních zdroju energie – výsledky a dopady projektu budou vhodne prezentovány žákum základních a studentum stredních škol. - multiplikacní efekt - závery budou verejne prezentovány a budou moci být aplikovány pri obdobných projektech jiných školských zarízení na obou stranách hranice, v cemž lze spatrovat hlavní preshranicní dopad predkládaného projektu - snížení energetické nárocnosti školních budov. Celková úspora dodávky tepla 1 246,2 GJ/rok prinese úsporu provozních nákladu na teplo cca 430 000 Kc a dále úsporu nákladu na opravy ve výši cca. 150 tis. Kc/rok.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 73.7%   4 554 750,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants