Search for European Projects

Dobří sousedé (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0041)
Start date: Oct 31, 2004, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro vznik funkční a efektivní euroregionální struktury pro spolupráci regionů jižní Morava a Weinviertel a zintenzivnit přeshraniční spolupráci obcí, měst a dalších zainteresovaných subjektů z veřejné sféry, která pozitivně ovlivní život obyvatel v příhraničním regionu. Cílovými skupinami projektu jsou primárně obce a města, svazky obcí, mikroregony a další zainteresované subjeky z veřejné sféry v příhraniční části Jihomoravského kraje; dalšími skupinami, které projekt ovlivní, jsou samotní obyvatelé příhraniční oblasti jak na české, tak rakouské straně. Projekt se skládá z několika modulů: * Dotazníkové šetření - jde o výchozí aktivitu pro ověření podmínek pro spolupráci a zhodnocení současného fungování euroregionu a povědomí o něm na české straně. * Vstupní konference - na základě dotazníkového šetření budou navrženy pracovní skupiny a postup dalších prací na projektu. * Pracovní skupiny - na základě dotazníkového šetření a výsledků ze vstupní konference budou ustaveny pracovní skupiny na vybraná témata, která by měla pokrývat stěžejní oblasti fungování euroregionu. * Akční plán euroregionu - v rámci projektu bude vypracován akční plán pro období od roku 2007, kde budou navržená témata pro další spolupráci spolu s nejvhodnější institucionální formou euroregionu jižní Morava – Weinviertel. * Informační servis - po dobu realizace projektu bude žadatel cílovým skupinám poskytovat informační servis, a to formou čtvrtletního elektronického zpravodaj o průběhu projektu a bulletinu kulturních akcí v českém příhraničí pro rakouské sousedy * Závěrečná konference - tato akce uzavře celý projekt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 122 105,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants