Search for European Projects

Дисекция на Демокрацията
Start date: May 1, 2012,

“Дисекция на Демокрацията” цели да насърчи участието на 58 младежи от България, Германия, Латвия и Унгария в социалния и обществен живот на техните страни, а също така участието на младежите в демократичния живот на Европа. За целта ще бъде използван потенциалът на медиите и киното за развитие на личните им способности, повишаване на информираността им относно възможностите и позитивните ефекти на културното сътрудничество, демократичното гражданство и образованието по човешки права.Проектът предоставя възможност на младите хора да проявят своята креативност, знания и умения чрез продуцирането на съвместен международен омнибус*, съставен от четири късометражни филми от всяка страна по въпросите на младежта и гражданското поведение. Омнибусът ще бъде представен на Пичинг** сесия в рамките на десетото издание на Международния фестивал за късометражно кино “В Двореца” (06.07.2011, Балчик). По този начин проектът има за цел да стимулира духа на младите хора към социална инициатива и предприемчивост.Ключов принос към постигане на целите, заложени в проекта, има симулацията на функционирането и ролята на европейските органи и институции и провеждането на “Модел на Младежкия Европейски съюз” (27.06 – 08.07.2012, Балчик). “Моделът” е фокусиран върху работния механизъм на институциите и политиките на ЕС и ще даде на участниците допълнителни ценни познания, умения и нагласи за критичен анализ на политически и социални теми, с които да извоюват публичност на позициите си. Основна цел на проекта е да фокусира вниманието на младите хора върху факта, че всеки носи отговорност за това, което се случва около него и е способен да оказва позитивно влияние върху обществените процеси.В съответствие с постоянните и годишни (2012) приоритети на Програмата “Младежта в действие”, участниците самостоятелно ще изберат между няколко теми, които да отразят в късометражните си филмови проекти и дискутират в рамките на “Модел на Младежкия Европейски съюз”:- Европейско гражданство и активно участие на младите хора в обществения живот;- Безработица и бедност сред младите хора;- Маргинализация и включване на млади мигранти, млади хора в неравностойно положение, и където е уместно ромски младежи;- Глобални екологични предизвикателства и промени в климата.В светлината на собствените си проучвания и в присъствието на експерти и ръководни лица от различни сфери, участниците ще разгледат възможни мерки, които да бъдат предприети с цел да бъдат подпомогнати техните потребности и желания, касаещи участието им в живота на Общността.“Дисекция на Демокрацията” ще формира Международен Информационен Пул, в който ще влязат двама млади медийни специалисти от всяка държава. МИП ще отрази дейностите по проекта, но и ще вземе активно участие в него от самото начало, анализирайки ефекта на дигиталните медии върху гражданския ангажимент на младите. В съзвучие с Декларацията на ЕС по случай Международния ден на правата на човека от 2011 г., темата, която ще бъде предложена за дискусия от Информационния пул в рамките на “Модела” в Балчик, е “Използването на социалните медии за насърчаване на човешките права”. Проектът ще протече в три фази с планирана обща продължителност от пет месеца (01.05 – 01.10.2012). Всеки етап (Подготовка и анализ на филмови проекти и доклади; Осъществяване на дейностите; Оценка) е свързан с набор от резултати, релевантни индикатори за успеваемост и крайни срокове. Програмата на “Дисекция на Демокрацията” съчетава множество активности, а също методи на обучение извън формалната образователна система, развиващи личностните, социално-образователни и професионални компетенции на участниците. Тя е базирана на “учене чрез опит”, “учене чрез правене” и “учене чрез взаимодействие”, както на системно- и процесно-ориентиран подход с фокус върху личността на участниците. Установявайки преки контакти между младежи, експерти и мениджъри от различни сфери и с различен културен бекграунд, но общи интереси и цели, проектът ще им предостави възможност да акцентират на младежки въпроси от общоевропейско значение. * Филм, съчетан от няколко късометражни филми.** Публично представяне на филмов проект с цел привличане на допълнително финансиране и подкрепа за реализацията му."Dissection of Democracy" aims to promote participation of 58 young people from Bulgaria, Germany, Hungary, Latvia in social and public life of their countries and the European Union's democratic processes using media and film to raise awareness on cultural co-operation, education for human rights and democratic citizenship.The project allows the young people to show off their creativity, knowledge and skills by producing together an international short film omnibus on youth civic issues for the opportunity to win the Pitch session of the 10th annual IN THE PALACE International Short Film Festival (06.07.2011, Balchik). This way the project will stimulate their active participation and entrepreneurial spirit. Combined with the Model Youth European Union (27.06 - 08.07.2012, Balchik) they will simulate the functioning of the European authorities and institutions and the roles of decision-makers, learning to critically analyse political and social issues and to make their voice heard.The main objective of the project is to focus the young people on the fact that each person is responsible for what is happening around him/her, being able to effect society in a positive way.According to the Permanent and Annual Priorities of the Youth in Action Programme for 2012, the participants themselves will choose among several topics to reflect in their own film projects and discuss during Model Youth European Union:- Young people's European citizenship and active participation in democratic life;- Youth unemployment and poverty;- Marginalisation and inclusion of young migrants, disabled young people, and where relevant Roma youth;- Global environmental challenges and climate change.Furthermore, they will review possible solutions to be implemented, in the light of their own researches and in the presence of decision-makers and experts with a view to find out their needs and wishes on matters relating to participation in democratic life."Dissection of Democracy" will create an International Press Pool which will include two young journalists from each country. The IPP will not just observe the project activities but will take part in it from the beginning, analysing the effect of digital media on young people's civic engagement. According to the EU declaration from 2011 on the occasion of Human Rights Day, the topic that will be presented from the IPP and discussed during the Model Youth European Union is: The use of social media to promote human rights.The project will proceed in three phases over five months (01.05 - 01.10.2012). Each phase (Preparation and Analysis of film projects and position papers; Action; Evaluation) has a set of deliverables and deadline associated with it.The programme of "Dissection of Democracy" combines different activities, informal and non-formal learning methods, leading to the personal, socio-educational and professional development of all participants and promoters involved. It is based on learning by experience, learning by doing and learning through interaction, as well on a system - and process-oriented approach with a strong personal learner centered focus.Facilitating direct contacts between young people, experts and decision-makers with different cultural background but common interests and goals, the project will enable them to put a stress on issues of interest and concern of paramount importance for the whole European youth.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

7 Partners Participants