Search for European Projects

Cross-border Co-operation in Research and Technology Transfer Support Services (CoReTech)
Start date: Oct 29, 2008, End date: May 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Universitäten spielen eine Schlüsselrolle im Innovationsprozess und in der Praxis des Transfers von Technologien. Die Qualität der Forschung und eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen sind für eine erfolgreiche Anwendung und Umsetzung von neuen Erkentnissen und Technologien ausschlaggebend. Das Projekt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Forschung und Dienstleistungen des Transfers von Technologien zwischen dem "Technology Transfer Büro" an der Masaryk Universität in Brno und dem "Research Support Office" an der Universität für Bodenkultur Wien bietet eine entsprechende Unterstützung für die Gründung neuer „communities of practice“ sowie für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Forchungsinstitutionen und innovativen regionalen Unternehmen. Das Ziel des Projektes ist durch den Know-How-Austausch sowie Zusammenarbeit bestehende Barrieren zu brechen und neue Netzwerke zu gründen. Die Basis für einen Aktionsplan von Maßnahmen und Synergien im Rahmen des Projektes stellt eine grenzüberschreitende SWOT Analyse der von beiden Univesitäten angebotenen Dienstleistungen im Technologietransfer dar. Der Aktionsplan des Projektes wird gemeinsam umgesetzt und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden sowohl in Österreich als auch in Tschechien angewendet. Es werden offene Workshops angeboten, zu denen auch kommerzielle Partner aus der Region eingeladen werden. Die Projektergebnisse werden öffentlich zugänglich gemacht. Univerzity hrají klíčovou roli v inovačním procesu a v aplikaci transferu technologií. Kvalita výzkumu a funkční spolupráce mezi výzkumnými institucemi a podniky jsou pro úspěšnou aplikaci a realizaci nových poznatků a technologií zásadní. Projekt přeshraniční spolupráce ve výzkumu a službách transferu technologií mezi "Centrem pro transfer technologií" Masarykovy univerzity Brno a kanceláří "Research Support Office" na vídeňské univerzitě Universität für Bodenkultur Wien nabízí odpovídající podporu pro založení nových "pracovních komunit" a pro přeshraniční spolupráci mezi veřejnými výzkumnými institucemi a inovativními regionálními podniky. Cílem projektu je skrze výměnu know-how a vzájemnou spolupráci prolomit existující bariéry a vytvořit nové sítě. Základem pro akční plán opatření a synergií v rámci projektu představuje přeshraniční SWOT analýza služeb v oblasti transferu technologií nabízených oběma univerzitami. Akční plán projektu je realizován společně a získané poznatky z projektu budou aplikovány jak v ČR, tak i v Rakousku. Jsou nabízeny otevřené workshopy, k nimž jsou zváni i komerční partneři z regionu. Výsledky projektu budou publikovány veřejně. Expected Results: • Regionaler Know-How-Austausch im Bereich des Transfers von Technologien • Schutz des geistigen Eigentums • Stärkung der bestehenden Zusammenarbeit zwischen Zentren des Technologientransfers und IndustriepartnerInnen • Lehrgang für ForscherInnen im Bereich der Zusammenarbeit mit Firmen • Unterstützung bei Gründungen der Firmen aus dem akademischen Umfeld • Marketing von Technologien Výstupy projektu: • propagační materiály • dvoujazyčné webové stránky • školení a práce s médii
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   192 790,00
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants