Search for European Projects

Crafty Hands
Start date: May 6, 2015, End date: Oct 5, 2015 PROJECT  FINISHED 

Project Crafty Hands was an international youth exchange between Slovakian, Romanian, Lithuanian, Croatian, Macedonian and Slovenian partners. The Main Activities were organized in Resnik, Slovenia in the period from 10th to 20th of July 2015. The total number of participants was 45, including group leaders. From the very beginning youngsters were involved in the design and creation of the project by giving proposals and making suggestions on various activities, workshops and games, which were incorporated into the project. Participants continued to be actively involved in all phases of project implementation and later, in dissemination and exploitation of results. One of the objectives of the project Crafty Hands was developing and strengthening digital skills, cultural awareness and expressions skills, social skills and entrepreneurial skills in order to improve their chances of employment. Furthermore, participants developed transversal skills such as taking initiative, acquiring problem solving techniques, developing critical thinking, using foreign language, strengthening communication skills, adapting to unpredictable situations, applying the newly gained knowledge, being creative and innovative. Second objective was creating an inter- and intra- generational bridges. By organizing various activities during and after the project a cohesion and cooperation between peers and generations will evolve and serve as a platform for exchange of knowledge, skills, traditions and customs. Crafty Hands strengthened the values and attitudes of the participants towards inclusion, empathy, compassion, acceptance of diversity. Participants alone made educational materials and leaflets, videos and presentations, photo albums, a base of potential future projects. The project directly encouraged young people to get active in their communities upon returning home as they had a mission to organize dissemination activities. The young participants organized presentations and workshops which promoted the skills and knowledge gained in this project, as well as its results. The project was funded in full by EU through Erasmus + programme, Key action 1. Projekt Crafty Hands je mednarodna mladinska izmenjava med Slovenijo, Romunijo, Litvo, Hrva?ko, Makedonijo in Slova?ko. Glavne dejavnosti bodo organizirane na Resniku- Slovenija, v obdobju od 10. do 20. julija 2015. Skupno ?tevilo udele?encev je 45, vklju?no z vodjami skupin. Od vsega za?etka ?e mladi sodelujejo pri na?rtovanju in oblikovanju projekta in dajejo predloge za razli?ne dejavnosti, delavnice in igre, ki se bodo vklju?ene v projekt. Udele?enci bodo ?e naprej aktivno sodelovali v vseh fazah izvajanja projekta in kasneje, v raz?irjanju in izkori??anju rezultatov. Nekateri od ciljev projekta Crafty Hands so razvoj mladih in krepitev digitalne pismenosti tudi pri starej?ih, kulturne zavesti in izra?anja spretnosti, socialnih spretnosti in podjetni?kih spretnosti, da bi mladim izbolj?ali mo?nosti za zaposlitev. Poleg tega bodo udele?enci razvili medpredmetne spretnosti, kot so prevzemanje pobude, pridobivanje v re?evanju problemov, razvijanje kriti?nega mi?ljenja, z uporabo tujega jezika, krepitev komunikacijskih znanj, prilagajanje v nepredvidljivih situacijah, uporabo novo pridobljenih znanj in ustvarjalnost ter inovativnost. Drugi cilji so tudi ustvarjanje medgeneracijskih mostov. Z organizacijo razli?nih dejavnosti, med in po sodelovanju med vrstniki in starej?imi generacijami se bo razvijala vez in slu?ila kot platforma za izmenjavo znanja, spretnosti, tradicij in obi?ajev. Crafty Hands.eu bo okrepil vrednote in odnos udele?encev do vklju?enosti, empatije, so?utja in sprejemanja razli?nosti. Udele?enci bodo sami naredili izobra?evalno gradivo in letake, video posnetke in predstavitve, foto albume in bazo potencialnih projektov v prihodnosti. Projekt bo neposredno spodbujajal mlade, da bi bili tudi aktivni v svojih skupnostih po vrnitvi domov, ker bodo imeli nalogo, da organizirajo dejavnosti raz?irjanja. Udele?enci bodo organizirali predstavitve in delavnice, ki bodo spodbujali spretnosti in znanja, pridobljene v okviru tega projekta, kot tudi njegove rezultate. Crafty Hands je projekt, ki ga EU Komisija v celoti financira preko programa Erasmus +, klju?ni ukrep 1.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

5 Partners Participants