Search for European Projects

Česko-rakouská spolupráce na udržení ohrožené fauny v příhraniční oblasti (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0278)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Feb 28, 2007 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je spolupráce českých a rakouských nevládních neziskových organizací (Český svaz ochránců přírody Břeclav, BirdLife Österreich) zabývajících se výzkumem a ochranou ohrožených živočichů v příhraniční oblasti. Tento projekt navazuje na 2 obdobné projekty, které byly realizovány na rakouské straně v letech 1997-99 a 2005-2006. Hlavní část projektu tvoří terénní práce na monitoringu stavu zbytkových populací vybraného ptačího druhu - sýčka obecného (vybraného jako ohrožený druh a zároveń jako bioindikátor změn kulturní krajiny). Na základě zjištěných informací bude vypracován návrh společného záchranného programu sýčků obecných, bude vytvořen propagační informační leták pro zapojení veřejnosti do aktivit ochrany přírody a krajiny a průběh a výsledky projektu budou prezentovány na společných setkáních a prezentacích pro laickou i odbornou veřejnost. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je navázat a posílit přeshraniční spolupráci na ochraně ohrožených druhů živočichů v příhraniční česko-rakouské oblasti. Cílem tohoto modelového projektu bude naučit se na příkladu ochrany vybraného druhu ohroženého živočicha komunikovat a spolupracovat, což vytvoří vhodné předpoklady pro přípravu a realizaci rozsáhlejších projektů životního prostředí (péče o krajinu).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   284 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants