Search for European Projects

Česko - polské příhraničí - zlepšení bezpečnosti
Start date: Feb 28, 2009, End date: May 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Česko - polské přihraničí každoročně navštěvuje stále větší počet turistů, zejména po vstupu obou zemí do Schengenského prostoru. Zvyšuje se také očekávání obyvatel přihraničí týkající se zlepšení účinnosti a větší angažovanosti ze strany policie a zlepšení vybavení policie modernějším vybavením. Větší počet osob znamená více nehod a mimořádných událostí. Stále častěji jsou realizovány společné policejní činnosti a záchranné akce, rovněž v krizových situacích, např. pátrání po pohřešovaných osobách ( včetně dětí ), mimořádné událostí v dopravě, které mohou nastat v příhraničních oblastech, zejména v horských a těžko přístupných terénech. Proto je nutné zlepšení společného systému koordinace činnosti policejních orgánů obou zemí. To bude možné díky organizování v rámci projektu společných cvičení, pracovních setkání a zajištění provádění společných hlídek, pro jejichž realizaci je nutný nákup terénních vozidel, které budou využívány k rychlé reakci na události v horských a těžko přístupných terénech.Realizace záměrů projektu také přispěje k omezení, zvláště obtěžujících obyvatele přihraničí, trestných činů a mimořádných událostí. Na organizovaných v příhraničních oblastech akcích masového charakteru, mezi jinými sportovních utkáních ( fotbalová utkání, které vyžadují přítomnost policií obou zemí ), koncertech, zahradních slavnostech, trzích, dochází velmi často k narušení veřejného pořádku, krádežím, vloupáním a projevům vandalizmu. Za účelem zajištění bezpečnosti obyvatel a turistů v průběhu konání akcí masového charakteru, bylo v rámci předsevzetí naplánováno zakoupení štábního mobilního monitorovacího centra (MMC). Zakoupené monitorující a záznamové zařízení bude využíváno k monitorování a dokumentování událostí spojených s hromadným narušením veřejného pořádku po obou stranách hranice a bude slučitelné s informačními systémy české a polské policie.Realizace projektu upevní účinnost a funkčnost spolupráce policií obou zemí. Achievements: Cílem projektu Česko - polské příhraničí - zlepšení bezpečnosti je posílení účinnosti a funkčnosti systému koordinace činnosti policejních orgánů sousedních zemí. Vstup České republiky a Polska do Schengenského prostoru a s tím spojené zrušení kontroly na česko - polské hranici vyžadovalo, aby orgány odpovědné za bezpečnost v příhraničí začaly provádět nový typ činnosti, avšak zejména aby posílily vzájemnou spolupráci. Naplánované společné aktivity se neomezovaly pouze na obnovu či doplnění potřebného vybavení, které bylo součástí projektu, ale soustředily se zejména na pořádání společných přeshraničních cvičení a hlídek. Byla také zohledněna výchovně vzdělávací otázka obyvatel příhraničí. Pro tento účel byly vytvořeny a vydány informační letáky, které byly distribuovány na obou stranách hranice. Výjimečnost projektu spočívá v tom, že se do spolupráce zapojily policejní jednotky ze všech příhraničních regionů, díky čemuž je možné realizovat soudržnou koncepci pro spolupráci v oblasti bezpečnosti v celé příhraniční oblasti. Takto realizovaný projekt umožnil zlepšit bezpečnost na velkých akcích pořádaných v příhraničních oblastech (např. sportovních akcích, koncertech, slavnostech). Umožnil také, aby se obyvatelstvo příhraničí podívalo na otázku bezpečnosti z širší perspektivy, tedy z hlediska přeshraničního sousedství a současně se stal východiskem pro rozvoj další spolupráce jednotek podílejících se na projektu. Hlavním specifikem projektu byla spolupráce mnoha partnerů, což se odrazilo v konečné kvalitě a hodnotě projektu. Provedení společné analýzy základních témat/problémů v oblasti bezpečnosti z přeshraničního hlediska usnadnilo zpracování společné koncepce činnosti, což značně zvýšilo přínos projektu. Společná přeshraniční cvičení a hlídky umožnily seznámit se s postupy používanými u sousedů, zakoupené monitorovací a záznamové vybavení bude využíváno při pozorování a dokumentování porušování veřejného pořádku na akcích masového charakteru na obou stranách hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 83.7%   607 013,80
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants